image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Atatürk'ün Eğitime Bakışı Üzerine Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study on Atatürk's View on Education
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Atatürk'ün eğitim alanındaki görüşleri ve önerileri halen günümüzde geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle geçmişte eğitim alanında farkına varılan değerlerin canlandırılması, tarihten dersler çıkartılması; çağdaş uygarlık seviyesine ulaşılmasında atılacak adımlardan biri olmalıdır. Bu çalışmada, tarihi araştırma yöntemi kullanılarak, Atatürk'ün eğitim, öğretmenler ve ilköğretim hakkındaki görüşleri doğrultusunda eğitime bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Genel araştırma türlerinden betimsel araştırma yöntemi kullanılarak belirlenen durum tanımlanmaya ve açıklanmaya çalışılmıştır. Kaynak taraması sonucunda elde edilen veriler; “fen” , “eğitimin insan yaşamındaki yeri”, “Atatürk'ün eğitime verdiği önem”, “Maarif Kongresi ve önemi”, “Atatürk'ün fen bilimlerine bakışı” ve “Atatürk'ün görüşlerinde gençler ve öğretmenler” konu alanları ile sınırlandırılmıştır. Atatürk'ün görüşleri doğrultusunda eğitimine yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Atatürk's opinions and suggestions on education still keep their validity. Therefore, reviving the values which were recognized in the past and taking lessons from history should be one of the steps to be taken in order to reach contemporary civilization level. In this study, by using history research method. Atatürk's opinions on education were tried to be determined with the guidance of his views about education ,teachers, and elementary education. The existing situation was attempted to be identified and expalained by using descriptive research method of general research types. The data obtained in the result of source scanning was limited to the following the subject fields; “science”, ”education's place in human life”, “the importance of education for Atatürk”, “the importance of Education Congress”, “Atatürk's opininon on science”, and “youth and teachers in Atatürk's views”. Suggestions to education were presented in accordance with Atatürk's views.

PDF Formatında İndir

Download PDF