image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Meslek Yüksekokullarında İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Öğretim Programının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Erzincan Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Effects of Human Resources Development Through Vocational Education Curriculum on the Academic Achievements of the Students in Vocational Schools: The Case of Erzincan University
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Nitelikli ve üretken iş gücü eksikliği, günümüz iş dünyasının başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bu durum mesleki ve teknik eğitimin iş hayatı ve ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Meslek yüksekokullarındaki öğretim programının öğrenci ön bilgisine ve çağımız iş yaşamının gereksinimlerine uygunluğu bu nedenle çok önemlidir. Bu çalışmada meslek yüksekokullarında yürürlülüğe giren İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Programı (İKMEP) kapsamında hazırlanan yeni öğretim programının, öğrencilerin akademik başarılarına etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu araştırma; gerek önceki öğretim programıyla gerekse İKMEP öğretim programıyla öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılması nedeniyle önemlidir. Çalışmanın örneklem grubunu Erzincan Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören 167 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı yöntem kullanılmış ve öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, İKMEP öğretim programının; yükseköğretime sınavsız geçiş ile kayıt olan öğrencilerin akademik başarıları üzerinde, olumlu yönde bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Qualified and productive labor shortage is one of the main problems in today's business world. This situation shows the importance of vocational and technical education for business life and economy of the countries. Therefore, it is important to note that the vocational education programs should ensure the coherence between students' existing knowledge and expectations of the business world. The purpose of this study is to analyze the effects of new education program (HRD-VET; Human Resources Development through Vocational Education and Training) on the academic success of vocational school students. Differently from the literature, this research is important for the reason that it is performed on either the students studying with former educational program or the students studying new İKMEP educational program. The participants of the study are composed of 167 students studying at Computer Programming program in Erzincan University. In this study, we used comparative method of research technique and the average point of the students' grade is analyzed with t-test. The results of the study illustrated that İKMEP education program has positive effect on student academic success for students who are admitted to the vocational school without entrance exam.

PDF Formatında İndir

Download PDF