image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Yeni Kurulan Üniversitelerin Sorunları ve Çözüm Önerileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Problems of Newly-Founded Universities and Solution Offers
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Ülkemizde son dönemlerde ekonomik, sosyal ve kültürel gerekçelerle pek çok yeni üniversite kurulmuştur. Bu üniversiteler gerek kuruldukları bölgelerden gerekse örgütsel yapılarından kaynaklanan çeşitli sorunlarla karşı karşıyadır. Yeni kurulan üniversitelerde yaşanan sorunları ortaya çıkarmak ve bu sorunlara olası çözüm önerileri geliştirmek, kalifiye insan gücünün yetiştirildiği en önemli kurumlardan biri olan yükseköğretimin sağladığı hizmet kalitesini artırabilme açısından önemlidir. Bu araştırmada 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerin sorunları hem idari personelin hem de akademisyenlerin bakış açılarıyla ortaya konmuş ve bu sorunlara ortak bir görüş ile çözüm önerileri geliştirilmiştir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan Akademisyenlerin Sorunları Ölçeği 150 akademisyene uygulanmıştır. Ölçekten elde edilen bilgilerin derinlemesine incelenmesi amacıyla iki idari personel ile görüşme yapılmış ve sekiz akademisyen ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Araştırma verilerine göre; yeni kurulan üniversitelerin en önemli sorunu kurumsallaşmanın olmamasıdır. Bu sorunu fiziksel yetersizlikler ve nitelikli öğretim elemanı yetersizliği gibi sorunlar takip etmektedir. Etkin yönetim ile etkin bir örgüt yapısı oluşturmak bu problemlere önerilen çözüm önerilerinden bazılarıdır.
Alternatif Dilde Özet: Many new universities have recently been founded due to economic, social and cultural reasons in our country. These universities face various problems stemming from whether their locations or their organizational structures. Revealing problems experienced within these newly-founded universities and developing possible solutions for these problems are important in in order to increase the service quality provided by higher education which is one of the most important institutions that generate qualified human power. In this study, the problems of the universities founded after 2006 have been put forth with both administrative and academic staffs' view points and solution offers have been developed towards these problems with a common point of view. In this study in which quantitative and qualitative research methods used, is used Scale of Academicians' Problems was applied to 150 academics as the data gathering device. In order to profoundly examine the data acquired by the scale, two administrative personnel were interviewed and a focus-group interview was performed with eight academics. According to the study data, the most important problem of newly-founded universities is the lack of institutionalization. Physical inadequacy and lack of qualified personnel follow this problem. Efficient management and forming an efficient organization structure are among suggested solution offers.

PDF Formatında İndir

Download PDF