image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim ve Öğretim Teknolojileri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi (2013-2018)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of Theses on Educational and Instructional Technologies (2013-2018)
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Teknolojinin hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte eğitim ve öğretim teknolojileri konularında araştırmaların hızla yoğunlaştığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda eğitim ve öğretim teknolojileri birçok yönden ele alınmış olup, bu çalışmalar sonuçların uygulamaya konulabilmesi açısından önem arz etmektedir. Alanda yayınlanan makale ve tezlerin incelenmesiyle, çalışmaların kapsamı, güçlü ve zayıf yanları belirlenmekte; gelecekte ne tür çalışmalara ihtiyaç duyulabileceği konusunda önemli bir boşluk doldurulmaktadır. Literatürde bu amaçla yapılan birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Ancak eğitim teknolojilerini ele alan benzer çalışmaların güncelliğini yitirmiş olması nedeniyle, bu çalışma güncel araştırma eğilimleri ve sonuçlarının bir araya getirilmesi açısından önemli görülmektedir. Bu çalışmanın amacı eğitim teknolojileri ve öğretim teknolojileri konularında yapılan lisansüstü tezleri tematik ve metodolojik açıdan incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma modellerinden durum çalışması benimsenerek desenlenmiştir. Çalışma kapsamına alınacak lisansüstü tezler için örneklem belirlenmemiş olup, evrenin tamamına ulaşılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Yükseköğretim Tez Veri Tabanı aracılığıyla son beş yıl içerisinde yayınlanmış tezlere ulaşılmıştır. Tezlerin taranmasında “eğitim teknolojileri” ve “öğretim teknolojileri” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Tarama sonucunda 190 teze ulaşılmış olup, çalışma kriterlerine uygun olan 148 tez çalışma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan tez inceleme formu kullanılmış ve toplanan veriler içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Elde edilen bulgular araştırma problemlerine paralel olarak alt başlıklarda ele alınmıştır. Çalışmada genel anlamda lisansüstü tez sayısında düşüş olduğu, araştırma yöntemleri ve istatistik açısından kavramsal kargaşa yaşandığı, yetersiz bilgiler nedeniyle hatalı yöntem ve istatistiklerin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: As technology is an indispensable part of our lives, it is known that researches on educational and instructional technologies have intensified rapidly. In the studies, educational and instructional technologies are discussed in many ways, and these studies are essential in terms of putting the results into practice. By examining articles and theses published in the field, the scope, strengths, and weaknesses of the studies are determined; an important gap is filled in what future studies may be needed. There are many studies conducted in line with this purpose. However, since similar studies dealing with educational technologies have lost their timeliness, this study is considered important in terms of combining current research trends and results. The aim of this study is to examine thematic and methodological aspects of theses on educational and instructional technologies. The study was designed as a case study. The sample was not determined for theses to be included in the study, and it was aimed to reach the entire population. In this context, theses published in the last five years have been reached through the Higher Education Thesis Database. Keywords of “educational technologies” and “instructional technologies” have been used in the process. As a result of the scanning process, 190 theses were reached, and 148 theses, which are in accordance with the criteria of the study were included in the study. Data were collected by the researchers and analyzed by using content analysis. The findings are discussed in the sub-headings in parallel with the research problems. In the study, it is concluded that there is a decrease in the number of graduate theses and the conceptual confusion in terms of research methods and statistics.

PDF Formatında İndir

Download PDF