image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Views of Students Regarding Problems Encountered in Postgraduate Education: A Phenomenological Research
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğrencilerin Lisansüstü Eğitimde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri: Bir Olgu Bilim Araştırması
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: High-qualified human power is needed greatly in development process. A successful and qualified postgraduate education is rather important for especially underdeveloped and developing countries in being raised of this human power that is needed. Due to these reasons, being attached of the necessary importance to postgraduate education and being solved of the problems in the department is required (Sevinç, 2001). In this study, it is aimed to determine the problems that the individuals studying postgraduate education at Institute of Education Sciences encounter and to form solution offers concerning the problems encountered. In the study, qualitative research method and phenomenological research were used. The participants who study postgraduate education in different majors and departments in the Institute of Education Sciences at a state university constituted participants of the study. Data of the study was collected with semi-structured interview schedule designed by the researchers. The data collected in the study were analyzed by content analysis technique. The study findings revealed that postgraduate students had mainly problems of foreign language and Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam (ALES), problems of getting permission from their institution or school, communication problem with thesis supervisor and problem of toilsomeness of thesis writing process. In the conclusion, recommendations regarding problems encountered by students in postgraduate education are made.
Alternatif Dilde Özet: Kalkınma sürecinde, yüksek nitelikli insan gücüne büyük gereksinim duyulmaktadır. Gereksinim duyulan bu insan gücünün yetiştirilmesinde ise başarılı ve nitelikli bir lisansüstü eğitim, özellikle de az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemlidir. Bu nedenlerden dolayı lisansüstü eğitime gereken önemin verilip, alandaki sorunların da çözülmesi gerekmektedir (Sevinç, 2001). Bu araştırmada, eğitim bilimleri enstitüsünde lisansüstü eğitim gören bireylerin yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel yöntem ve olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir devlet üniversitesi enstitüsünde farklı bölüm ve anabilim dallarında lisansüstü eğitim gören, katılımcılar oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın başlıca bulgularından elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler yabancı dil ve ALES sorunu, çalıştıkları kurumlardan izin alamama sorunu, tez danışmanı ile iletişim sorunu ve tez yazma sürecinin yoruculuğu sorunu konularında görüşlerini dile getirmişlerdir. Sonuç bölümünde, lisansüstü eğitimde öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF