image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Nursing Students’ Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education Methods
Makale Alternatif Dilde Başlık: Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitim Stresi ve Akademik Başarısı: Üç Farklı Eğitim Yönteminin Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Nursing education has both theoretical and practical components as well as many stressors. The stress levels of students might be affected by clinical environment, nursing practices, patients, and team members. The aim of this study was to determine the effect of stress on nursing students’ academic achievement related to three different education methods. A descriptive and cross-sectional study was conducted with 571 nursing students at three universities. A different education method was used at each university. Data were collected by researchers using the Individual Identity Form and Stress in Nursing Education Questionnaire. According to the education methods, there is a difference between the academic achievement mean score and the academic stress score of the students. Academic stress was weakly correlated with academic achievement in the integrated model and Problem Based Learning. Problem Based Learning decreases stress level and increases the academic achievements of students by enabling them to realize the different capabilities of the study.
Alternatif Dilde Özet: Hemşirelik eğitimi, teorik ve pratik bileşenlerinin yanı sıra çok sayıda stresöre sahiptir. Öğrencilerin stres düzeyleri klinik ortamdan, hemşirelik uygulamalarından, hasta ve ekip üyelerinden etkilenebilir. Bu çalışmanın amacı, üç farklı eğitim yönteminde, hemşirelik öğrencilerinin akademik başarıları üzerine stresin etkisini belirlemektir. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, üç üniversitede 571 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Her üniversitede farklı bir eğitim yöntemi kullanılmaktadır. Veriler, araştırmacılar tarafından Birey Tanıtım Formu ve Hemşirelik Eğitimi Stres Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Eğitim yöntemlerine göre öğrencilerin akademik başarı puan ortalamaları ve akademik stres puanları arasında fark vardır. Entegre model ve Probleme Dayalı Öğrenimde akademik stres ile akademik başarı arasında zayıf ilişki vardır. Probleme Dayalı Öğrenme, stres düzeyini azaltır ve öğrencilerin farklı yeteneklerini gerçekleştirmelerini sağlayarak akademik başarılarını artırır.

PDF Formatında İndir

Download PDF