image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Do Individual Innovation Characteristics Affect Readiness Online Learning?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Bireysel Yenilikçilik Özellikleri Çevrim İçi Öğrenmeye Hazır Bulunuşluğu Etkiliyor mu?
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study was conducted as a descriptive study to determine the effect of individual innovativeness of nursing students on the readiness of online learning. This study has a total of 1040 students who were enrolled in Erciyes University Health Sciences Faculty Department of Nursing in the 2017-2018 academic year. The number of students included in the study according to the known universal sample was calculated as 300, but the study was completed with 573 students voluntarily participating in the study. Erciyes University, Social Sciences and Humanities written permission was taken from the Ethics Committee and written informed consent was taken from students. The data were collected by the researchers using the Personal Information Form, the Individual Innovation Scale, and the readiness to online learning scale. The analysis of the data, descriptive statistics, Kruskal-Wallis and posthoc Bonferroni, Mann Witney U, Spearman correlation analysis were used. The mean age of the students was 21.0± 2.8. Of the students; 32.8% were in the fourth grade, 81.3% were women, and 62.1% were living in the province center. Of the nursing students; 54.8% selected voluntarily nursing profession, 45.9% selected nursing profession because of job opportunities. The mean scores of the Individual Innovativeness Scale (ISS) and Online Learning Readiness Scale (OLRS) respectively were 58.20±12.24 and 50.86±18.95. When the individual innovation scale and the subscale scores of the students were compared according to their classrooms, it was determined that the total score averages of the fourth-grade students were higher than the other classes. (p<0.05). When the average scores OLRS were compared, average scores of first-grade students were higher than the other grades (p<0.05). Nursing student’s level of readiness for online learning with their individual innovativeness features was low; there was a positive relationship between individual innovation and online learning readiness. Students are more likely to be ready for online learning in the first year; innovations develop as class levels increase. It is suggested to add to the course content of innovation related skills in order to enhance students’ readiness for online learning.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özelliklerinin çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluğa etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evrenini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hemşirelik bölümünde okuyan toplam 1040 öğrenci oluşturmuştur. Evreni bilinen örneklem hesabına göre çalışmaya dahil edilecek öğrenci sayısı 300 olarak hesaplanmıştır, ancak uygulama sırasında çalışmaya katılmaya gönüllü olan 573 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırmaya başlamadan önce Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’ndan yazılı izin, öğrencilerden yazılı onay alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından Kişisel Bilgi Formu, Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, Mann Witney U testi, Kruskal-Wallis ve posthoc Bonferroni, Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.0±2.8 olup, %32.8’inin dördüncü sınıf, %81.3’ünün kadın, %62.1’inin il merkezinde yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %54.8’inin hemşirelik mesleğini isteyerek seçtiği, %45.9’unun hemşireliği iş bulma kolaylığı nedeniyle seçtiği belirlenmiştir. Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği puan ortalamaları sırasıyla 58.20±12.24 ve 50.86±18.95 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin sınıflarına göre Bireysel Yenilikçilik Ölçeği ve alt ölçek puan ortalamaları karşılaştırıldığında dördüncü sınıf öğrencilerinin bireysel yenilikçilik ölçeği ve fikir önderliği, değişime direnç alt ölçeği toplam puan ortalamalarının diğer sınıflardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında birinci sınıf öğrencilerinin toplam puan ortalamalarının diğer sınıflardan daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.05). Çalışmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin bireysel yenilikçilik özellikleri ile çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin düşük olduğu, bireysel yenilikçilik ile çevrim içi hazırbulunuşluk arasında zayıf düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin ilk sınıflarda çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluklarının yüksek olduğu, sınıf düzeyleri arttıkça yenilikçiliklerinin geliştiği tespit edilmiştir. Öğrencilerin çevrim içi öğrenmeye hazır oluşluklarının artırılması için ders içeriklerine yenilikçilik konularının eklenmesi ve bu konularda öğrencilerde farkındalık oluşturulması önerilebilir.

PDF Formatında İndir

Download PDF