image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 3
Makale Başlık: Hayat Boyu Öğrenme Kurum Yöneticilerinin Hayat Boyu Öğrenme Kavramına İlişkin Görüşleri: Hayat Boyu Öğrenme için Bir Metafor Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Opinions of Lifelong Learning Institution Administrators on the Concept “Lifelong Learning”: A Metaphor Analysis for Lifelong Learning
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmada, hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin hayat boyu öğrenme kavramına ilişkin görüşleri metafor analizi kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımına göre yapılandırılmış olup verilerinin yorumlanması sürecinde betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da yapılan Yetişkin Eğitiminin Temel Prensipleri Çalıştayı'na, tüm Türkiye'den katılan 417 hayat boyu öğrenme kurum yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında yöneticilerin ifade ettiği metaforlar, zorunluluk, insan ürünü, yaşam, süreklilik, sağlık ve yol gösterici olmak üzere altı tema altında 86 kategoride yapılandırılmıştır. Buna göre hayat boyu öğrenme kurum yöneticilerinin, hayat boyu öğrenme kavramını insan için gerekli olan, insana fayda sağlayan ve insan hayatı için vazgeçilmez bir unsur olarak gördükleri söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to evaluate lifelong learning institution administrators' opinions on the concept of lifelong learning within the scope of metaphor analysis. The study was structured by the qualitative research approach and, descriptive analysis, content analysis and constant comparison technique were employed during the process of interpretation of the data. The study group was composed of 417 lifelong learning institution administrators from all regions of Turkey participated in the “Workshop on Basic Principles of Adult Education” held in Antalya by the Ministry of National Education, General Directorate of Lifelong Learning. The metaphors expressed by the administrators under the study were structured in 86 categories under 6 themes including necessity, man-made, health, continuity, life and instructive. Accordingly, it can be said that lifelong learning institution administrators consider the concept of lifelong learning as necessary for human, beneficial for human beings and an indispensable element for human life.

PDF Formatında İndir

Download PDF