image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye'de Ebelik Mesleğinin Sorunlarına Akademik Bakışı Yansıtan Nitel Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Qualitative Study on the Academic Approach to the Professionalization of Midwifery in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma Türkiye'de ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerilerini belirlemek amacıyla nitel araştırma metodolojisine uygun olarak yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır ve Haziran 2012'de yüksek lisans tezi olarak sunulmuştur. Araştırma Türkiye' de ebelikte yüksek lisans eğitimi veren yedi üniversitede yapılmıştır. Araştırmaya Türkiye' de ebelikte yüksek lisans eğitimi veren yedi üniversitede görevli, gönüllü 20 öğretim üyesi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak 10 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme rehberi kullanılmıştır ve görüşme sırasında ses kaydı alınmıştır. Veri toplama süreci bir araştırmacı tarafından 28 Haziran 2011 - 07 Aralık 2011 tarihleri arasında yüz yüze görüşme şeklinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında alınan ses kayıtları yazılı ortama aktarılmıştır. Yazılı ortama aktarılan ses kaydı çıktıları nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak analiz edmiştir. Ebelik mesleğinin profesyonelleşme sürecindeki başlıca sorunlar; var olan ebelik yasasının günün gereksinimlerini karşılayacak nitelikte olmaması, örgütlenmenin istenen düzeyin altında olması, otonomiye ilişkin sorunların varlığı ve yapılan bilimsel araştırmaların henüz istenen düzeye ulaşmaması olarak belirlenmiştir. Öğretim üyeleri çözüm olarak ebelik yasasının güncellenmesi, ebelikte doktora eğitimine başlanması, örgütlenmenin güçlendirilmesi, bilimsel araştırma yapma konusunda klinisyen ebelere destek olunması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar doğrultusunda ebeliğin ülkemizdeki durumu değerlendirildiğinde profesyonelleşme sürecini henüz tamamlamadığı sonucuna varılmıştır. Çalışmamızda öncelikli olarak ele alınan sorunlar ve çözüm önerileri rehberliğinde yapılacak düzenlemelerin mesleğin mevcut durumunun iyileştirilmesine katkı sağlayacağı açıktır. Ebelikte lisansüstü eğitim programlarının güçlendirilmesi, görev tanımlarının yapılması, alt yapı ve öğretim elemanı sayısı açısından yetersiz olan bölümlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması, bu okullarda öğrenci sayısının azaltılması ve ebelik yasasının yürürlüğe girmesi olarak belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study was designed as a qualitative descriptive study to map out the challenges and suggestions in regard to the problems of professionalization of midwifery in Turkey and it was presented as a master thesis in June 2012. The study was conducted in seven universities in Turkey which provided master programs in midwifery. The study participants included twenty faculty members in midwifery departments in these universities who consented to participate. An interview guide consisting of 10 semistructured open-ended questions was used as an instrument of data collection and interviews were recorded. The process of data collections was conducted as face-to-face interviews by a researcher between 28th June 2011-7th December 2011. The recordings were transformed into text. Written audio recording outputs were analyzed by the content analysis which is one of the qualitative data analysis method. Major problems of professionalization of midwifery in Turkey were found as incompetent legislative regulations in midwifery, insufficient professional organizations, problems of autonomy, and insufficient scientific researches in the field. The participants suggested updating the legislative regulations, opening doctoral programs in midwifery departments, strenghtening professional organizations, supporting clinical midwifes to conduct scientific researches. In light of the results, it was concluded that professionalization of midwifery has still certain structural problems. It is maintained that regulations to be made in line with the suggestions in this study will certainly enhance professionalization of midwifery. It was pointed out that it is required to support graduate programs in midwifery, to open new doctoral programs, to support midwifery departments in terms of equipment and human resources, to clarify job definitions, to decrease the number of students in these faculties and to enact legislative regulations in regard to midwifery profession.

PDF Formatında İndir

Download PDF