image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: Yönetim Bilişim Sistemleri Öğrencilerinin Beceriler ve Yetkinlikler Algıları - Bilgi Toplumuna Doğru
Makale Alternatif Dilde Başlık: Management Information Systems Students' Perception of Skills and Competencies - Towards Knowledge Based Community
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri kullanımının iş çevresinin resmi sınırlarından, e-devlet ve e-ticaret oluşumları başta olmak üzere, günlük özel yaşantımıza yoğun olarak girmesi ile birlikte Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)'nin önemi yadsınamaz duruma gelmiştir. Önceleri bir ders olarak okutulan YBS artık üniversitelerde başlı başına disiplinler arası bir akademik program olarak açılmaya başlanmıştır. Akademi ve meslek kuruluşlarının belirlediği YBS eğitim standartları ile kazandırılması gereken beceriler ve yetkinlikler önerilerinin yanı sıra öğrencilerin kendi algıları da önemlidir. Bu çalışmanın amacı; bilgi toplumuna doğru hızlı gelişim sürecinde YBS bölümlerinde okuyan öğrencilerin eğitim, meslek ve kişisel yaşamlarında önemli algıladıkları beceriler ve yetkinlikleri araştırmaktır. Araştırmanın örneklemi sosyal medyada bulunan YBS gruplarına üye olan öğrencilerdir. Çevrimiçi uygulanan bir sormaca ile toplanan nicel veriler analiz edilmiştir. Sonuçta, öğrencilerin öncelikle bilişim teknik becerileri ve yetkinlikleri çok önemli olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. İkincil düzeyde ise; küresel çalışma, çoklu kültür, sosyal sorumluluk, sivil farkındalık, fırsat eşitliği, cinsiyet ve çevre duyarlılığı gibi bilgi toplumuna geçiş için gereken ilgi alanları gelmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The increasing usage of Information and Communication Technologies in official borders of our business lives, starting from e-government and e-commerce applications, spreading towards our daily personal lives has made it difficult to ignore the importance of Management Information Systems (MIS). MIS, initially taught as a course in different disciplines, has now started to develop as a standalone interdisciplinary academic program in higher education. Besides curriculum standards suggestions and necessary skills and competencies for MIS education identified by academic and professional organizations, students' perceptions in these topics are also important. Thus while developing towards knowledge based community, the aim of this research is to identify MIS students' perceptions of essential skills and competencies in their educational, proffesional and personal lives. The sample group of this study are the students that are a member of social media MIS groups. The gathered quantitative data has been analyzed by an online survey. As a result, it has been evident that students find that information technical skills and competencies are crucial. The skills required for transition to knowledge based community; global working, multicultural, social responsibility, civic awareness, equal opportunity, gender and environmental awareness comes later.

PDF Formatında İndir

Download PDF