image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Hizmet Kalitesi Ölçüm Yöntemleri ve Yükseköğretimde Stratejik Yönetim Bilgi Kaynağı Yöntem Önerisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Measurement Methods of Service Quality and a Proposal of Methodology for Information Resource of Strategic Management in Higher Education
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Servqual Modeli temelli yükseköğretim hizmet kalitesi ölçüm modellerini ve ölçüm boyutlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmek ve özgün bir stratejik model önerisinde bulunmaktır. Çalışmada betimsel analiz yöntemi benimsenmiştir. Tematik çerçeve yükseköğretimde hizmet kalitesi konusudur. Değerlendirme kapsamındaki tüm çalışmalarda beklenen hizmet kalitesi puanlarının algılanan hizmet kalitesinden yüksek olduğu tespit edilmiş ve bu farkı kapatmaya yönelik stratejik yönetim kararlarına yardımcı bir model önerisinde bulunulmuştur. Bu kapsamda öğrencilerin üniversite yaşamlarına ilişkin beklentileri ve pratik eğitim hayatındaki algıları arasındaki fark, üniversite yaşamı ve eğitimi konusunda geleceğe yönelik öğrenci odaklı geliştirmelerin yapılmasında yardımcı olacaktır. Eğitimde niteliksel dönüşümün ve buna bağlı farklı açılımların sağlanması için gelecek kararlarını şekillendirecek stratejik araçlara gereksinim duyulmaktadır. Çalışma kapsamında takip edilecek sistematik süreç ve önerilen yöntem, sürecin oluşturduğu değerlendirme kaynakları ve çalışma sonucunda ulaşılan bilgiler bu ihtiyaçları karşılayacak içeriğe katkı sağlayacaktır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to evaluate comparatively the service quality measurement models and measurement dimensions based on the Servqual Model in higher education and propose a distinctive strategic model. Descriptive analysis method was adopted in the study. The thematic framework is the service quality in higher education. It has been determined that the expected service quality scores are higher than the perceived service quality in all studies under evaluation and a model has been proposed to help strategic management decisions to close the gap. In this context, the difference between students’ expectations of university life and the perceptions of practical education will help to make student-oriented developments in the future of university life and education. Strategic tools that can shape their future decisions are required in order to provide a qualitative transformation in education and different expansions in line with it. The systematic process to be followed within the scope of the study and the method suggested, the evaluation source material that the process creates and the information obtained as a result of the study will contribute to the content that meets these needs.

PDF Formatında İndir

Download PDF