image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Meslek Yüksekokulu Sosyal Programlar Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanımlarına Yönelik Tutumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Attitudes of Social Programs Students in Vocational High Schools Towards the Use of Information Technologies
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bilim ve teknolojideki yeniliklerin, eğitim sistemine ve iş süreçlerine kolayca adapte edilmesi ve benimsenmesi, bireylerin tutumlarına bağlıdır. Çalışmada, meslek yüksekokullarının sosyal programlarına kayıtlı öğrencilerin sınıf, üniversite, bölüm, cinsiyet, bilgisayar kullanma ve internet erişim olanakları gibi bağımsız değişkenler ile öğrencilerin bilgi teknolojisine yönelik tutumları arasında ilişki olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Veriler, Çukurova, Mersin, Kırıkkale ve Abant İzzet Baysal Üniversite'lerine bağlı işletme, lojistik, pazarlama, turizm, muhasebe, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programlarına kayıtlı 884 öğrenciye anket uygulanarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, sosyal bilimler bölümlerinde okuyan öğrencilerin cinsiyetleri, okumakta oldukları program ve üniversite ile öğrencilerin bilgi teknolojilerine yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Adaptation and internalization of innovations in science and technology, business processes and education system in an easy way depend on the attitudes of individuals. In the study, it is intended to determine whether there is a relationship between the arguments such as the subject, college, department, gender, computer usage, internet access facilities of the students' enrolled in social programs of vocational high school and their attitudes towards information technology, or not. The data were obtained by applying questionnaires to 884 students studying in business administration, logistics, marketing, tourism, accounting, Office management and executive assistance programs at Çukurova, Mersin, Kırıkkale and Abant İzzet Baysal Universities. As a result of the research, statistically significant relationships were determined between the attitudes of the students of social sciences toward information technology and their subject, college, department and gender.

PDF Formatında İndir

Download PDF