image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 3
Makale Başlık: Teorik Kurgusu ve Paradigmatik Yönelimi Açısından Yükseköğretim Yasa Tasarısı
Makale Alternatif Dilde Başlık: In Terms of Theoretical Construction and Paradigmatic Orientation, The Draft Law of Higher Education
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Türk yükseköğretimi, 30 yıllık bir tarihsel geçmişe sahip olan ve olağanüstü bir siyasal dönemin bir mirası olan 2547 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Söz konusu yasanın yerini ikame edecek olan yasanın yapım sürecine eşlik eden siyasal koşulların bir fırsata dönüştürülmesi mümkündür. Bunun temin edilebilmesi öncelikle, yeni yükseköğretim yasa taslağının hukuksal kurgusunun inşâî bir akla dayanmasıdır. Metin/taslak, teorik kurgusundan dilsel yapısına kadar özgün ve mükemmel bir mimari ile tasarlanmalıdır. Yasa değişikliğinin özgün bir paradigmatik çerçevede yeni bir sistem kurgusu olması icap etmektedir. Sistemik bir dönüşümü temin edemeyecek düzeyde bir naiflikte olan taslak, bütün olarak bir yasa değişikliğini gerekli kılmayacaktır. Üniversite kavramını içeriksizleştirecek, amaçsal parçalanmaya yol açacak biçimde kurgulanmasının yaratacağı durum, bu süreçte dikkate alınmalıdır.
Alternatif Dilde Özet: Turkish higher education, a 30-year political era and an outstanding heritage with historical background, which is regulated by Law No. 2547. Th e law, which will replace the political conditions that accompany the law-making process can be converted to an opportunity. It can be obtained only by draft ing a new higher education law, which based on a constructive wisdom. Text/draft , from its theoretical fiction to its linguistic structure must be designed with an architecture so unique and perfect. Original amendment has been necessitated to construct a new system of paradigmatic framework. Unable to provide a systematic transformation of the draft, the change in the law as a whole will not be necessary.

PDF Formatında İndir

Download PDF