image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Yükseköğretimdeki Engelsiz Öğrencilerin Fiziksel Engelli Öğrencilere İlişkin Bakış Açıları: Marmara Üniversitesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Non-handicapped Students’ Point of View towards Physical Disabled Students in Higher Education: Case of Marmara University
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, yükseköğretimdeki engelsiz öğrencilerin fiziksel engelli öğrencilere ilişkin bakış açılarını incelemektir. Bu temel amaç doğrultusunda araştırma, tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2015-16 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesinde öğrenim gören engelsiz öğrenciler, örneklemini ise bu evrenden tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş 661 engelsiz öğrenci oluşturmuştur. Bu öğrencilerden 423’ü kadın, 238’i ise erkektir. Veriler, çoktan seçmeli yedi soru ile 25 ifadeden oluşan anket formuyla toplanmıştır. 25 ifadeden oluşan ankete verilen cevaplamalarda kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum olmak üzere dörtlü Likert tipi skala kullanılmıştır. Verilerin analizinde ankette yer alan her bir ifadeye ilişkin yüzde ve frekans değerleri verilmiştir. Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; araştırmaya katılan engelsiz öğrencilerin engelliliğe karşı duyarlı olmadıkları, engellilikle ilgili bir rehberlik hizmeti almaya istek duymadıkları, buna karşılık engelliliğe ilişkin bakış açılarına yönelik sorulara verdikleri yanıtlarda çoğunlukla olumlu ifadelere katıldıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlarla ilgili olarak yükseköğretimde duyarlılığı artırmak için engelli birimlerinin daha işlevsel hale getirilmesi, her fakültede konuyla ilgili zorunlu dersler konulması, özellikle Topluma Hizmet Uygulamaları derslerinde bir öğrencinin bir dönemde en az konuyla ilgili bir ya da iki sempozyum, kulüp, dernek, çalıştay, proje vb. faaliyetlere katılması, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışmalar yapmalarının sağlanmasının engelliliğe ilişkin bilgilenmeyi sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the research is to examine non-handicapped students’ points of view towards physically disabled students in higher education. For this purpose, the study was conducted with a survey model. The population of the research consists of non-handicapped students who study at Marmara University in the 2015-16 academic year, while the sample consists of 661 non-handicapped students with the random sampling method. 423 of these students were female, and 238 were male. The answers given to the questionnaire consists of seven multiple-choice questions and 25 statements. In the answers given to the questionnaire, 4-point Likert was used as “strongly disagree, disagree, agree and strongly agree”. In the analysis of the data, the percentage and frequency values for each statement in the questionnaire were given. The results show that abled students do not have enough awareness about being disabled, did not want to receive guidance services about the disability, whereas they responded mostly to positive expressions in their responses to questions about disability perspectives. In order to increase disability awareness in higher education, disabled student units should be more functional in each of the faculties and putting compulsory courses about disability in each faculty can have a positive effect. In addition, especially in the Community Service Practices courses, students may attend one or two symposiums, clubs, associations, workshops, projects, etc. about the problems of disabled students. It is thought that participation in these activities and providing volunteer activities in nongovernmental organizations will provide awareness about disability.

PDF Formatında İndir

Download PDF