image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Akademik Ertelemenin Yordanmasında Bilinçli Farkındalık ve Üstbilişsel Farkındalığın Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Role of Mindfulness and Metacognitive Awareness in Predicting Academic Procrastination in Pre-service Early Childhood Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, birinci sınıftaki okul öncesi öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimleri ile bilinçli farkındalık, toplam üstbilişsel farkındalık ve onun alt boyutları olan üstbilişsel bilgi ve üstbilişsel düzenleme arasındaki ilişkileri saptamaktır. 145 okul öncesi öğretmen adayına akademik erteleme, bilinçli farkındalık ve üstbilişsel farkındalık ölçekleri uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizleri, akademik erteleme ile bilinçli farkındalık (r=-0.47, p<.01), toplam üstbilişsel farkındalık (r=-0.40, p<.01), üstbilişsel bilgi (r=-0.40, p<.01) ve üstbilişsel düzenleme (r=-0.44, p<.01) arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu göstermiştir. Bilinçli farkındalık, üstbilişsel bilgi ve üstbilişsel düzenlemenin bağımsız, akademik erteleme eğiliminin bağımlı değişken olarak ele alındığı regresyon analizi sonucunda ise bilinçli farkındalık ve üstbilişsel düzenleme puanlarının akademik erteleme eğilimi puanlarındaki varyansın %37’sini açıkladığı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, bilinçli farkındalık, toplam üstbilişsel farkındalık, üstbilişsel bilgi ve üstbilişsel düzenleme puanları düştükçe akademik erteleme eğilimi artmaktadır ve üstbilişsel düzenleme ve bilinçli farkındalık değişkenleri akademik erteleme eğilimini anlamlı düzeyde yordamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine relationships among academic procrastination, mindfulness and metacognitive awareness with its two sub dimensions, knowledge of cognition and regulation of cognition in first year pre-service early childhood teachers. A sample of 145 pre-service early childhood teachers completed the measures of academic procrastination, mindfulness and metacognitive awareness. Correlation analyses revealed that academic procrastination was negatively related to mindfulness (r=-.47, p<.01), overall metacognitive awareness (r=-.40, p<.01), knowledge of cognition (r=-.40, p<.01) and knowledge of regulation (r=-.44, p<.01). Regression results indicated that the measures of mindfulness and regulation of cognition accounted for 37% of the variance in academic procrastination. Current results indicate that while mindfulness and metacognitive awareness, knowledge of cognition and regulation of cognition scores decrease, academic procrastination scores increase. Also, regulation of cognition and mindfulness are significant predictors of academic procrastination.

PDF Formatında İndir

Download PDF