image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Çağdaş Üniversitede Neler Önem Kazanmaktadır?
Makale Alternatif Dilde Başlık: What Becomes Important in the Contemporary University?
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu makalede çağdaş bir üniversitede hangi konuların öne çıkması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bunun için “üniversite”nin kelime ve kavram mânâlarına işaret edilmiş, üniversitenin işlevi, amacı ve hedefi belirtilmiş, bu işlevin nasıl gerçekleşeceği sorusuna cevap verilmiştir. Ayrıca üniversitelerin toplum hayatına nasıl tesir edeceği, çağdaş bir üniversitenin başlıca özelliklerinin, çağdaş üniversitenin gerçekleşmesinin karşısında duran engellerin neler olduğu, bu engellerin nasıl aşılacağı, üniversite mantığının özelliği gibi konulara değinilmiştir. Üniversitelerin içinden çıktığı toplumun kültürüne eğilmesinin, ülkenin ve dünyanın bilim ve teknolojisinin gelişmesine nasıl katkıda bulunacağı vurgulanmıştır. Ayrıca üniversitede bilimsel zihniyetin, rasyonalitenin ve kollaboratif çalışmanın önemi vurgulanmış, anadilin önemine işaret edilmiştir. Öğrencilerin bilgi ve düşünce seviyesinin yükseltilmesi, araştırma ve düşünme metotlarını edinmeleri, eleştirici düşünceyi benimsemeleri önerilmiştir. Öğrencilerin belli bilim dallarının bilgileri arasında sıkışmaktan kurtulup, bilimler üstü zihin birliğine yönelmeleri konusuna özellikle vurgu yapılmıştır. Sonunda, ülkemizde bir veya birkaç üniversitenin millî üniversite hüviyetine kavuşması ve yükseköğretim ve eğitim anlayışımızın simgesi olmasının yollarına işaret edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This article focuses on which issues should stand out in a contemporary university. For this purpose, the meaning of the word and concept university is pointed out; the function, aim and objective of the university are specified and the question of how this function will be realized is answered. In addition, issues including how universities influence community life, the main features of a contemporary university, the obstacles standing against the realization of contemporary university as well as how to overcome these obstacles and the characteristic the logic of university are addressed. How university's interest in the culture of the society where it originates will to contribute to the development of science and technology of the country as well as the world is emphasized. In addition, the importance of scientific mentality, rationality, and collaborative working in university is emphasized and the importance of native language is indicated. It is recommended for students to increase their knowledge and level of thinking, to acquire the methods of research and thinking, and to adopt critical thinking. The issue that students should save themselves from being torn between information provided by certain fields of science and canalize to trans-science mental unity is particularly emphasized. Finally, the way for one or several universities in our country to gain the identity of a national university and thus being a symbol of our understanding of education and higher education is specified.

PDF Formatında İndir

Download PDF