image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Uzaktan Eğitim Ortamındaki Öğrencilerin Yapılandırmacı Öğrenmeye Yönelik Tercihlerinin Araştırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation into the Preferences of Distance Learning Students for Constructivist Learning
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, uzaktan eğitim ortamındaki öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenmeye yönelik tercihlerini belirlemek için bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracını geliştirmek için oluşturulan form Türkiye’nin Akdeniz Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesindeure çevrimiçi olarak uygulanmıştır. Toplamda 356 öğrencinin katıldığı çalışmada açımlayıcı faktör analizi 220 kişiyle, doğrulayıcı faktör analizi 136 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonunda ölçeğin 20 madde ve iki alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Bu boyutlar “öğretim süreci” ve “etkileşim” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör analizinden sonra yapılan doğrulayıcı faktör analizi oluşturulan yapıyı doğrulamıştır. Çalışmadaki bulgular ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to develop a scale to determine the preferences of distance education students for constructivist learning. The form designed to develop the scale was applied online at a state university in the Mediterranean Region of Turkey. A total of 356 students participated in the study. Explanatory factor analysis was performed with 220 participants while confirmatory factor analysis was applied to 136 participants. At the end of the exploratory factor analysis, it was determined that the scale consists of 20 items and two subdimensions. These dimensions are called “teaching process” and “interaction”. The following confirmatory factor verified the structure found in Exploratory factor analysis. Findings of the study indicate that the scale is valid and reliable.

PDF Formatında İndir

Download PDF