image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Türki Cumhuriyetlerden Türkiye'ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Fulfilment Level of Turkic Republics Higher Education Students' Academic and Social Expectations in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Türki Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye yükseköğrenim amacıyla gelen öğrencilerin akademik ve sosyal beklentilerinin karşılanma düzeyini belirlemektir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni benimsenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu ve sondalarla desteklenmiş 11 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmaya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'dan gelen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yükseköğrenim gören topam 39 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonuçları öğrencilerin Türkiye'ye gelirken daha nitelikli bir eğitim alma ve iyi bir meslek edinme yönünde beklenti içinde olduklarını göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin bir kısmının Türkiye'deki eğitimin kendileri için Avrupa'ya açılan bir köprü olacağı ve önemli bir fırsat yaratacağı düşüncesinde olduğu saptanmıştır. Araştırmada öğrencilerin akademik, sosyal ve eğitim destek hizmetleri kapsamında bazı sorunlar yaşadıkları tespit edilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak yükseköğretimde uluslararasılaşmanın artırılması, öğrenci merkezli ve güncel eğitim ile eğitim içeriğinin sunulması, oryantasyon programlarının düzenlenmesi, uluslararası öğrenci ofisi, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması, barınma koşulları ile eğitim destek hizmetlerinin iyileştirilmesi önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the fulfilment level of students who come from Turkic Republics to study in Turkey, regarding their academic and social expectations. The qualita-tive research technique and phenomenological design were used in the study. Data of this research was collected via a semistructured interview form consisting 11 openended questions and probes, which were developed by the researchers. A total of 39 undergraduate and postgraduate students from Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Uzbekistan participated in the present study. This study indicated that, while expecting satisfactory accommodation the students also anticipated having quality education enabling them for better employment opportunities upon graduation. Some of the students thought that graduate studies in Turkey would be a bridge to Europe. However, it has been found out that students have several academical, social and educational support service problems. According to findings it can be recommended to improve internationalization in higher education, student-centered environment and current educational and training content, organization of orientation programs, submission of international student office and guidance and consultancy services and enhancing the education support services and dormitory facilities.

PDF Formatında İndir

Download PDF