image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Farabi Öğrencilerine göre Anadolu Üniversitesi'nin Kurum İmajı: Gelen Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Institutional Image of Anadolu University According To Farabi Students: A Research on Incoming Students
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Farabi değişim programı, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi hareketliliğine olanak sağlayan değişim programıdır. Bu çalışmanın amacı Farabi değişim programı ile Anadolu Üniversitesi'ne gelen öğrencilerin üniversitenin kurum imajını nasıl algıladıklarını, bu öğrencilerin Anadolu Üniversitesi'ni tercih ederken göz önünde bulundurdukları kıstaslar arasında Anadolu Üniversitesi'nin yerini ve karar sürecinde hangi faktörlerin etkisinin olduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma betimsel tarama modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada 2013-2014 akademik yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi'ne gelen 180 öğrencinin 132'sinden elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Anadolu Üniversitesi'ne Farabi değişim programı ile gelen öğrencilerin üniversiteye yönelik imaj algılarının olumlu olduğu ve karar sürecinde üniversitenin etkisi olmakla birlikte şehir ve fakülte/ bölümün de etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Literatürde Farabi değişim programından yararlanarak üniversitelere gelen öğrencilere göre üniversite imajını ve üniversite imajının karar sürecindeki rolünü araştıran ampirik çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma hem ampirik literatüre katkı sağlaması, hem de üniversite yönetimlerine değişim programlarından yararlanan öğrencilerin üniversite seçimini etkileyen faktörler hakkında pratik bilgiler sağlaması açısından önemlidir.
Alternatif Dilde Özet: Farabi Exchange Program provides mobility of students and academic staff among Turkish higher education institutions. The purpose of this research is to explore institutional image of Anadolu University according to Farabi students and to investigate what priorities or criteria they have when they prefer Anadolu University and to explore which factors impact the decision process. With this purpose, a survey design is used as a research method. The study covers surveys of 132 of 180 students who preferred Anadolu University through Farabi Exchange Program in the academic year of 2013-2014. Research results revealed that the incoming Farabi Exchange Program students perceive the institutional image of Anadolu University positively. Although the university itself has the most important effect on the decision process, it is found that other factors like the city and the faculty/ the department also have impact on the university preferences of Farabi students. No empirical research has been found investigating the institutional image and its role in the decision process of the students benefiting from the Farabi exchange program in the literature. This study is important since it contributes to the empirical literature and provides university administrations with practical information about factors affecting university preferences.

PDF Formatında İndir

Download PDF