image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 3
Makale Başlık: A Research on the Effect of Salary on Academicians' Levels of Organizational Commitment
Makale Alternatif Dilde Başlık: Akademisyenlerin Maaşlarının İyileştirilmesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi Üzerine Bir Araştırma
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: When a study of literature made on the factors affecting organizational commitment, many different elements are seen to affect organizational commitment. One of these factors is the price received by the employees. This study aims to measure the impact of Higher Education Personnel Law No. 2914 which has provided an increase in academics' salary on organizational commitment of academics. The first part of the study is focused on the concept of organizational commitment, whereas the second part is focused on the organizational commitment questionnaire survey evaluation of faculty members working in Turkey. As a result, it was observed that academics had organizational commitment before the increase in salary and their organizational commitment to their institution stepped up after the increase.
Alternatif Dilde Özet: Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörlerle ilgili literatür çalışması yapıldığında çok farklı unsurun örgütsel bağlılığı etkilediği görülmektedir. Bu faktörlerden biri de çalışanın almış olduğu ücrettir. Bu çalışma; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan ve akademisyenlerin maaşlarının iyileştirilmesini sağlayan bu değişikliğin akademisyenlerin örgütsel bağlılıklarına etkisini ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde örgütsel bağlılık kavramı üzerinde durulmakta, ikinci bölümde ise Türkiye'de çalışmakta olan öğretim elemanlarına uygulanan örgütsel bağlılık anketinin değerlendirme sonuçlarına yer verilmektedir. Sonuç olarak yapılan çalışmada öğretim elemanlarının almış oldukları akademik zamdan önce örgütsel bağlılıklarının olduğu ve akademik zamdan sonra da olumlu bir şekilde kurumlarına karşı örgütsel bağlılıklarının arttığı tespit edilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF