image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2017/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Sosyal Bilimler Enstitülerinin Lisansüstü Eğitimin Niteliğini Artırmadaki Rolü
Makale Alternatif Dilde Başlık: Role of Institutes of Social Sciences in Enhancing the Quality of Postgraduate Education
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada lisansüstü eğitim sürecinin etkili yürütülmesi konusunda sosyal bilimler enstitüsü yönetimine yönelik önerilerin geliştirilmesi amaçlandı. Araştırma, ‘karma’ desende yürütüldü. Öğrenci örneklemini belirlemede, veri toplama araçları, örnekleme yapılmaksızın doğrudan çalışma evrenine uygulandı; danışmanlarda ise ölçüte dayalı örnekleme tekniği kullanıldı. Araştırmanın örneklemi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında eğitim gören 207 lisansüstü eğitim öğrencisi ve 39 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Öğrencilere yönelik veriler ‘danışman değerlendirme ölçeği’ ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formuyla, öğretim üyelerine yönelik veriler ise odak grubunda ‘yarı yapılandırılmış görüşme tekniği’ ile toplandı. Katılımcılar lisansüstü eğitimin niteliğini artırmada, enstitünün bilgilendirme, yetiştirme ve destekleme rolleri olduğunu vurgulamışlardır. Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında beklentilerde ortaklıklar kadar farklılaşmalar da söz konusudur. Lisansüstü eğitim öğrencilerinin enstitüden, öğrenci haklarını koruma, arabuluculuk etme, seçmeli ders çeşitliliği sağlama, derslerin lisansüstü eğitimin doğasına uygun işlenmesi, kariyer, zaman ve stres yönetimi alanlarında bilgilendirmeye yönelik beklentileri vardır. Öğretim üyelerinin beklentileri ise, nitelikli adayların programlara çekilmesi, öğrencileri bilgilendirme, kadro ve burslar ile destekleme, bürokratik işlemlerin azaltılması, danışman belirleme ve tez önerileri sürecini düzenleme, ders ve tez aşamasında kaynaklara erişimden, işte-danışım (kolokyum) oluşturmaya kadar çeşitlilik gösterdi. Enstitülerin, yapısal düzenlemesi, yetki dağılımı, kadro niteliği ve bütçe olanakları, bu haliyle lisansüstü eğitimin niteliğini artırmaya uygun değildir Her üç danışmandan birisi, ders ve tez aşamasındaki süreçte, ölçekte belirlenen maddelere göre öğrenciler tarafından yetersiz olarak değerlendirildi. Bulgular dikkate alınarak uygulamaya dönük çok sayıda öneri geliştirildi.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to develop suggestions for the management of the Institute of Social Sciences on the effective execution of postgraduate education. A ‘mixed’ design was used. Data collection tools were applied directly to student population without the use of any sampling method. For advisors, criterion sampling was used.The participants of the study were composed of 207 postgraduate students registered at the Institute of Social Sciences and 39 instructors at Ege University. The student data were collected via the Supervisor Evaluation Scale and interview guide consisting of open-ended questions. The instructor data were collected during semi-structured focus group interviews. The participants stressed the informative, supportive and instructional roles of the institute for improving the quality of graduate education. In addition, differences as well as commonalities between the expectations of the students and those of the instructors were detected. The students’ expectations from the institute were the protection of students’ rights, mediation, ensuring the diversity of elective courses, the proper teaching of the courses in accordance with the nature of graduate education, and provision of information about career, time and stress management. Besides, the instructors’ expectations included attracting qualified candidates to programs, informing students, supporting the students with cadre and scholarship, reducing bureaucratic procedures, regulating the processes of supervisor selection and thesis proposal, providing access to resources during the processes of both course work and thesis writing, and forming colloquiums. The institute’s existing structure, authority distribution, staff and budget resources were found to be inadequate for increasing the quality of postgraduate education. Regarding the course and thesis stages, one third of the supervisors were evaluated as insufficient by the students. Many suggestions related to practice were made with respect to the findings.

PDF Formatında İndir

Download PDF