image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Devlet Konservatuvarlarına Öğrenci Seçme Sınavında Esas Alınan Puanların Akademik Başarı Üzerindeki Yordama Geçerliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Predictive Validity of the Scores Obtained in State Conservatories’ Student Selection Exam on Students’ Academic Achievement
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Yapılan bu araştırmada konservatuvar öğrencilerinin akademik başarı düzeyleri ile konservatuvarlara öğrenci alımında göz önünde bulundurulan sınav puanları arasındaki ilişkileri incelemek ve bu değişkenlerin öğrencilerin akademik başarılarını yordama gücünü belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma, korelasyonel araştırma modelinde olup nicel bir çalışmadır. Yordayan ve yordanan değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda konservatuvar öğrencilerinin akademik başarıları üzerinde yükseköğretime geçiş sınavı, özel yetenek sınavı ve ortaöğretim başarı puanlarının etkili olduğuna ilişkin denklemin anlamlı olduğu ve en az bir değişkenin denkleme girdiği belirlenmiştir. Bu değişkenlerden yükseköğretime geçiş ve özel yetenek sınav puanları tek başlarına konservatuvar öğrencilerinin akademik başarı not ortalamalarını anlamlı düzeyde yordarken, ortaöğretim başarı puanının akademik başarı not ortalamalarının yordanması üzerinde tek başına anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to investigate the relationship between the academic achievement levels of conservatory students and the exam scores considered in the selection of students to conservatories. The research also sets out to determine the predictive power of these variables on the academic achievement of the students. This quantitative study adopts a correlational research model. Correlation and regression analysis were used to determine the relationship between the predictors and the predicted variables. As a result of the analyses, it was determined that the equation showing that the scores obtained in higher education exam, special talent exam and secondary school achievement scores have an effect on the academic achievement of the conservatory students was significant. It was also revealed that at least one variable entered this equation. Higher education exam and special talent exam scores alone predicted the academic achievement averages of the conservatory students at a significant level. On the other hand, it was understood that the secondary school achievement score did not seem to have any significant effect on academic achievement alone.

PDF Formatında İndir

Download PDF