image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Students’ Perceptions of Education and Teaching Quality in a Teacher Training Programme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Bir Öğretmen Eğitim Programında Öğrencilerin Eğitim ve Öğretim Kalitesi Hakkındaki Algıları
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study is to examine students’ perceptions about the quality of education and teaching in a teacher education program. For this purpose, “Student Course Experience Scale“ which was adapted to Turkish by Özcan (2013) and whose validity and reliability studies were completed was used. In addition, an online semi-structured interview form consisting of open-ended questions was used to get detailed views of students on the quality of learning-teaching processes. The study included 74 students enrolled in a pedagogical formation certificate program of a private university. For quantitative analysis, t-test and one-way ANOVA for independent samples were used, and for qualitative analysis, content analysis was used. Student perceptions of education and teaching quality did not differ significantly according to their gender or graduated programme. Findings from the data provide clues about student perceptions and understanding of the quality of their learning process, including where they need support, and in which areas they feel competent. The findings of this study provide insights for teacher training programmes, institutions, and teaching staff. This study also discusses the factors that should be considered for educating qualified and competent teachers.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı, bir öğretmen eğitimi programında öğrencilerin eğitim ve öğretim kalitesi hakkındaki algılarını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Özcan (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ve geçerlik güvenirlik çalışmaları tamamlanan “Öğrencilerin Ders Deneyimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, öğrenme-öğretme süreçlerinin kalitesi ile ilgili detaylı görüş almak amacı ile açık uçlu sorulardan oluşan çevrimiçi yarı yapılandırılmış bir görüşme formu öğrencilere yöneltilmiştir. Araştırmaya, özel bir üniversitenin pedagojik formasyon sertifika programına kayıtlı olan 74 öğrenci katılmıştır. Nicel verilerin analizi için t-testi ve tek yönlü varyans analizi, nitel verilen analizi için içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin eğitim ve öğretimin kalitesine ilişkin algıları cinsiyetlerine veya mezun oldukları programa göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Verilerden elde edilen bulgular, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ve hangi alanlarda yetkin olduklarını da içerecek şekilde, öğrencilerin algılarının ve öğrenme sürecinin kalitesinin anlaşılması ile ilgili ipuçları vermektedir. Bu çalışmanın bulguları, öğretmen yetiştirme programları, kurumları ve öğretim kadrosu için anlayış sağlamaktadır. Bu çalışma aynı zamanda nitelikli ve yeterli öğretmen yetiştirmek için dikkate alınması gereken faktörleri tartışmaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF