image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Yükseköğretimde Küresel Bir Değişim: Girişimci Üniversite Modeli
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Global Change in Higher Education: Entrepreneurial University Model
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversiteler, küreselleşme ve uluslararasılaşmanın yarattığı sosyal ve ekonomik değişimlerden etkilenmekte ve işlevleri, sorumluluk alanları, organizasyon yapıları, fon yaratma yetenekleri de bu değişime yanıt vermektedir. Günümüz bilgi toplumunda küreselleşmenin de yarattığı ivme sayesinde girişimci üniversite, şirket üniversitesi, sanal üniversite gibi yeni üniversite türleri ortaya çıkmıştır. Yükseköğretimde artan rekabet ve kitlesel eğitim talepleri üniversiteleri yeni kaynak arayışlarına iterek, girişimci bir niteliğe dönüştürmektedir. Neo-liberal eğitim anlayışının yükseköğretimdeki yansımaları üniversiteleri öğrenci odaklı, küresel kalkınmaya uygun eğitimi amaçlayan, girişimci ve yaratıcı insan kaynağı üreten ve buna uygun eğitim programları geliştiren birer kuruma dönüştürmüştür. Bu çalışmada, girişimci üniversite modelini yaratan ve geliştiren temel etkenleri ve nedenleri araştıran literatür üzerinden kapsamlı bir değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın amacı, literatür sentezine dayalı olarak, girişimci üniversite modelinin dinamik süreçlerini tanımlayan bir çerçeve oluşturmaktır. Çalışmanın katkısı, Türkiye için girişimci üniversite modelinin uygulanabilirliğini sonuç olarak ortaya koyabilme iddiasına bağlı olacaktır. Çalışmada, girişimci üniversite modeli karşılaştırmalı bir yaklaşımla “üçlü sarmal” olgusu ile analiz edilecektir.
Alternatif Dilde Özet: Universities are affected by the social and economic diversity stemmed from globalization and internationalization, and its functions, area of responsibility, organizational structure, funding capability respond this diversity. In today's knowledge society, different new concepts regarding the university education system such as Entrepreneur University, Corporation University, virtual university etc. have been emerged with wave of globalization effect. The rising competition in academic education and the mass demands for education prompt to universities to get seeking new funds for fixing their financial situation, and hit them transforming into entrepreneurial identity. The reflections of neoliberal approach in education have transformed the universities into the corporations which are much more focused on entrepreneurial, student-oriented and aimed to appropriate education and producing creative human resources for global development. In this study, a comprehensive evaluation will be carried on regarding the entrepreneur university model through the litterateur research to investigate its causes and factors that impact and improve it. The aim of the paper is to generate a framework that identifies dynamic processes of entrepreneur university model, dependently the litterateur syntheses. The contribution of the paper will depend on its consequent argument that entrepreneur university model is viable for Turkey. In this paper, the entrepreneur university model will be analyzed by Triple Helix phenomenon with the comparative approach.. [ Türkçe Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]

PDF Formatında İndir

Download PDF