image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinin Fiziksel Ortamı Hakkında Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Prospective Teachers’ Views on the Physical Environment of an Education Faculty
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının eğitim gördükleri binanın fiziksel koşulları hakkında görüşlerini belirlemek ve bir öğretmen yetiştirme kurumunun fiziksel ortamının değerlendirmesini yapmaktır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama aracı ile toplanmıştır. Veri toplama aracı üç bölümden oluşmaktadır: Katılımcı bilgileri formu, “Fiziksel Ortam Değerlendirme Ölçeği” ve “Fiziksel Ortam- Öğrenci Duygu ve Değer Ölçeği”. Çalışmaya Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesindeki eğitim fakültesinden 127’si kadın, 78’i erkek olmak üzere toplam 205 öğretmen adayı katılmıştır. Bulgular verilerin betimsel analizi ile elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının eğitim fakültesi binası ve fiziksel olanakları hakkındaki görüşleri çoğunlukla olumsuzdur. Katılımcıların en olumlu görüşe sahip oldukları fiziksel koşullar; ısı, ışık, düzen ile ilgiliyken, en olumsuz görüşe sahip oldukları hususlar sosyal, kültürel etkinliklere elverişli ortamların ve çalışma mekânlarının yetersizliği ile ilgilidir. Eğitim fakültesi binasında sınıf-dışı etkinliklerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak mekânlar bulunmadığı için öğretmen adayları fiziksel ortamın çalışmaya, araştırmaya ve sosyal aktivitelere katılmaya teşvik etmediğini düşünmektedirler. Ayrıca fiziksel olanakların yetersizliği, öğretmen adaylarının duygularını olumsuz etkilemekte ve eğitim alanına az önem verildiğini hissetmelerine sebep olmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to identify the views of the prospective teachers on the physical conditions of the building they are studying at and to evaluate the physical environment of a teacher training institution. Data were collected through using a data collection instrument developed by the researchers. The data collection instrument consists of three parts: the Participant Information Form, the “Physical Environment Assessment Scale”, and the “Physical Environment - Student Emotion and Value Scale”. A total of 205 prospective teachers (127 females, 78 males) from a public university in Ankara participated in the study. The data were analyzed with descriptive analysis. According to the results of the study, the prospective teachers’ views about the building of the education faculty and their physical facilities are mostly negative. While the physical conditions in which the participants have the most positive view are related to heat, light and order, the issues on which they have the most negative view are related to lack of areas for social and cultural activities and study. In other words, as there are not sufficient spaces conducive to extracurricular activities in the education faculty, the prospective teachers think that the physical environment does not encourage them to participate in the study, research and social activities. The findings also indicated that the inadequacy of physical facilities created negative feelings among prospective teachers about the physical facilities of the faculty of education. This might cause them to develop negative perceptions and feelings among the participants on the importance given to the field of education at the university.

PDF Formatında İndir

Download PDF