image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Bütün, Parçaların Toplamından Daha Fazladır
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Sum Total is Greater than the Sum of All Parts
Makale Eklenme Tarihi: 15.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumların toplumun yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, çalışanları, yerel halk ve bütün toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik, çevresel, kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur. Şirketlerin tüm paydaşlarına ve topluma karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır. Üniversiteler kurumsal sosyal sorumlulukta nasıl yer almalıdır? Yenidünya, misyonlarını ve vizyonlarını yeniden tanımlayan, düşünce ve yaratıcılık için bir alan olarak görev yapmaya devam ederken, sosyal analiz, kritik düşünme ve sürdürülebilirlik için gerekli araçlar sağlayan bir üniversite anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Temel görevleri eğitim ve araştırma olan üniversiteler, yaş aralığı 18'den 70'e kadar değişen, eğitim düzeyleri ilkokuldan doktoraya kadar çeşitlenen her cinsten ve kültürden bireylerin yer aldığı toplumun bir prototipini oluşturmaktadır. Bu bakımdan üniversiteler, toplumsal ve fiziksel çevrenin bugünü ve yarınını şekillendiren dinamiğin de bir parçası olmalıdır. Üniversiteler öncelikle gerçek Kurumsal Sosyal Sorumluluk kültürünü kendi bünyelerinde gerçekleştirmekle işe başlamalıdır. Üniversitelerin en önemli paydaşlarından olan öğrenci kitlesi üzerinde, üniversitelerin temel işlevlerinden biri olan eğitim konusunda ilk atılım gerçekleştirilmelidir. Gerçek eğitim, kendini tanıma ve öğrenme sürecini, kişisel gelişimi teşvik etmenin ve insanlara toplum içindeki yerlerini bulmada yol göstermenin yanı sıra toplulukları güçlendiren ve sosyal gelişimi harekete geçiren bir işlemdir. Eğitim, bireylerin hayata özgür ve aktif katılımlarını telkin, teşvik ve motive etmelidir. Fiziksel ve sosyal çevrelerindeki problemlere yeni yaklaşımlar oluşturabilecek yeteneklerle donatmalıdır. Eğitim kişisel, toplumsal ve evrensel bilincin gelişimini sağlamalıdır. Bu bilinçle donatılmış ve bu kavramı deneyimlemiş bireylerin oluşturduğu bir dünyada sosyal sorumluluk, artık hayatın doğal bir parçası halinde yaşanacaktır.
Alternatif Dilde Özet: Institutional social responsibility is the responsibility of an institution to promote economic, environmental, cultural and social development to improve the quality of life, together with local people and the whole society, for a sustainable world. It also ensures companies to perform fairly and responsibly and treat all stakeholders and the community accordingly. How should universities practice corporate social responsibility? New world requires universities to redefine their missions and while continuing to serve as a space for innovation, creativity and learning they should provide tools necessary for sustainable development, social analysis and critical thinking. Universities with the basic tasks of education and research, is a prototype of the society as involving individuals of each sex, and culture ranging from the age range from 18 to 70, varying levels of education from primary school to doctoral studies. In this regard, universities should be a part of shaping the dynamics of present and future of the social and physical environment. Universities first carry out Institutional Social Responsibility within their own culture first. Universities then should provide students as the most important stakeholders with genuine education, self-knowledge and the learning process by promoting the personal development of people in the community in finding a way to show locations and social development, as well as mobilizing communities, strengthening the process. Education should encourage and motivate free and active participation in life to inspire individuals by helping them to acquire physical and social skills with new approaches essential to address problems around them. Education should also ensure the development of personal, social and environmental consciousness. Within a society social responsibility may become natural characteristic when individuals equipped with this awareness.

PDF Formatında İndir

Download PDF