image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Tez Hazırlayan Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of Anxiety Levels of Nursing Students While Preparing Their Thesis
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırma Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tez hazırlayan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin kaygı düzeylerini ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırma Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 3. sınıf ve 4. sınıfta okuyan 142 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından oluşturulan soru formu ve Durumluluk –Sürekli Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %52,1’i 23 yaş üzerinde, %53,5’i 4. sınıfta okumakta, %44,4’ü yurtta kalmaktadır. Öğrencilerin %61,3’ü tez konusu belirlerken kaygı yaşadıklarını, %38,7’si tez danışmanlarından yeterli yardım aldıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin durumluluk kaygı ortalaması 49,11±12,23, sürekli kaygı ortalaması 45.14±7,8 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin yaşları, okudukları sınıf, yaşadıkları yer ve danışmandan yardım alma durumları ile durumluluk-sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı fark saptanmamıştır Öğretim elemanlarının yol gösterici ve destekleyici tutumlarının gençler üzerindeki kaygıyı azaltarak özgüvenlerinin artmasında faydalı olacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This research was carried out as a descriptive study in order to determine the anxiety levels of third and last year students of Ege University School of Nursing while preparing their thesis and the factors affecting this. The research was performed with 142 students from third and last year students studying at Ege University School of Nursing. Data was collected using a questionnaire prepared by the researchers and State-Trait Anxiety Inventory. It was determined that, 52,1% of the students were above the age of 23 years, 53,5% were last year students, 44,4% stayed in dormitory, 61,3% indicated that they experienced anxiety problems while determining the subject of thesis, and 38,7% got sufficient assistance from their supervisor. State anxiety average was 49,11± 12,23 and Trait anxiety average was 45,14± 7,8. Age groups, year of their study, staying with parents or receiving help from the supervisor were determined not to be effective in anxiety levels. Guiding and supporting attitudes of the teaching staff were thought to be helpful in increasing self-confidence of young people by reducing anxiety.

PDF Formatında İndir

Download PDF