image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye'de Eğitim Yönetimi ve Denetimi Lisansüstü Öğrencilerinin Öz Değerlendirmeleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Self Evaluations of Educational Administration and Supervision Graduate Students in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, eğitim yönetimi ve denetimi alanında yüksek lisans ve doktora öğrenimine devam eden öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında kendi yeterliliklerine ilişkin öz değerlendirmelerini betimsel bir yaklaşımla incelemek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışma nitel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmaya eğitim yönetimi ve denetimi lisansüstü programında ders dönemini geçmiş 15 yüksek lisans ve 6 doktora öğrencisi katılmıştır. Verilerin toplanmasında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi bağlamında araştırmacılar tarafından geliştirilmiş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda lisansüstü öğrencilerin özellikle kuram ve uygulama arasında ilişki kurmada, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmada, disiplinler arası ve ülke sorunlarına çözüm getirecek çalışmalar yapmada, ürettikleri bilgiyi ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmada ve yabancı dil konusunda sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca katılımcıların araştırma kapsamında ortaya çıkan hemen hemen bütün sorun alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi konusunda öğretim üyelerinden büyük bir beklenti içinde oldukları saptanmıştır. Araştırma sonuçları ışığında lisansüstü programların Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde belirtilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmada daha yeterli hale getirilebilmesi için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to examine the self evaluations of educational administration and supervision graduate students about their own qualifications in the context of National Qualifications Framework for Higher Education in Turkey (NQF-HETR) in a descriptive way. In this respect, this study was designed as a qualitative research. Participants consisted of 15 master and 6 doctoral students who had completed the courses at educational administration and supervision graduate program. To collect the data, a semi-structured interview form developed by researchers was used. The results demonstrated that graduate students had problems especially with associating theory and practice, using research methods and techniques, designing interdisciplinary studies and studies capable of providing solutions for country problems, sharing knowledge in national and international platforms, and using foreign language. In addition, it was determined that participants had great expectations from course advisor faculty members in terms of overcoming the deficiencies expressed in the study. In the light of the results, some suggestions have been made in order to make graduate programs more capable of providing necessary knowledge, skills and competence expressed in NQF-HETR.

PDF Formatında İndir

Download PDF