image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkiye Yükseköğretimindeki Kavramsal, Olgusal, Tematik ve Yöntembilimsel Tercihler
Makale Alternatif Dilde Başlık: Conceptual, Phenomenal, Thematic and Methodological Choices in the Sense of Higher Education of Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin yükseköğretimi alanında, son yıllarda ele alınan çalışmaların betimsel içerik analizinin gerçekleştirilmesidir. Bu araştırmada, Türkiye’nin yükseköğretimi bağlamındaki çalışmaların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri genelleyici bir tarzda ortaya çıkarılmış ve araştırmacıların çalışmalarını yöntembilimsel açıdan, hangi yaklaşımlarla gerçekleştirdikleri araştırılmıştır. Bu sistematik derleme, esasen bir betimsel içerik analizidir ve Türkiye bağlamında yükseköğretim konusunu ele alan toplam 119 çalışmanın içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların tematik, olgusal ve kavramsal içerikleri anahtar kelime analizi ile gerçekleştirilmiştir. Ele alınan çalışmaların odaklandığı konularla ilgili, özellikle 2000 yılı ve sonrası için yapılan çalışmaların sayısında, önemli nicel bir artış bulunmuştur. İncelenen araştırmalarda, genellikle nitel paradigmayı kullanmaya yönelik tercihlerin olduğu saptanmıştır. Ayrıca veri toplama sürecini içeren çalışmalar, sınırlı sayıda kaynaktan verilerini elde etmiştir ve deneysel desende yürütülen hiçbir çalışmaya rastlanıl(a)mamıştır. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda, Türkiye’de yükseköğretimin iyileştirilmesi ve Türkiye yükseköğretiminin pedagojik, yönetimsel ve kalite açısından yeterli ve gerekli düzeylere ulaşabilmesinin; öznel yorumlamaların yer aldığı düşünce yazılarının azaltılması, birinci elden veri toplanarak araştırmaların gerçekleştirilmesi, araştırmacıların veri toplama, analiz ve yorumlama süreçlerine girmesi, katılımcılara müdahalenin olduğu çalışmaların artırılması, hem nicel hem de nitel paradigmanın yöntembilimsel çıktı ve görüşlerinden faydalanarak daha sistematik ve pragmatist araştırmaların gerçekleştirilmesi boyutlarına bağlı olabileceği düşünülebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to carry out a descriptive content analysis of the studies that have been considered in recent years within higher education of Turkey (HET). In this research, the thematic, phenomenal and conceptual contents of the studies dedicated to HET were extracted and abstracted in a generalized manner, and it was investigated which methodological approaches were operated by the researchers to attain their studies. This systematic review is descriptive content analysis and includes a total of 119 studies’ descriptive analyses in the context of HET. The contents of the studies were analysed through both qualitative and quantitative lenses. The thematic, phenomenal and conceptual analyses of the study-based contents were patterned by keyword analysis. Involved studies contents have been found to show a quantitative increase especially in 2000 and beyond. The studies examined tended to use the qualitative paradigm as the type of research approach. Furthermore, involved studies incorporating any data gathering process grasped data from a limited number of sources. There have been no interventional studies in the context of the HET. Therefore, improving the HET, as well as, arriving at sufficient and necessary extends pertaining pedagogy, management and quality, may be attached to the following dimensions: decreasing of the position papers consisting of subjective over-interpretations, collecting first-hand data while conducting research, engagement of researchers in data gathering, analysis and interpretation processes, increasing the frequency of interventional studies, benefiting from both positivist and interpretivist paradigm’s methodological outcomes and assertions for actualising the higher education research in a more systematic and pragmatist manner.

PDF Formatında İndir

Download PDF