image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Akademisyenlerin İş Yükü Algıları ile İş ve Aile Çatışmaları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship Between Workload Perceptions and Work and Family Conflicts of Academicians
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversitelerde görev yapan akademisyenler, öğretim yüküne sahip olmakla birlikte, bilimsel araştırmalar da yapmak durumundadırlar. Aynı zamanda ailelerinin de kendilerinden beklentilerinin olması işleri ile aileleri arasında ikilemde kalmalarına ve çatışma yaşamalarına neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, akademisyenlerin algılarına göre iş ve aile yükleri ile iş ve aileleri arasında yaşadıkları çatışmalar arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Çalışmanın verileri çevrimiçi anket yoluyla, Pamukkale Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi’nde çalışan akademisyenlerin katılımıyla toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre akademisyenler orta düzeyde iş ve aile yüküne sahiptirler ve aynı zamanda orta düzeyde iş-aile ve aile-iş çatışması yaşamaktadırlar. Gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizleri sonucuna göre iş yükü ile iş-aile çatışması arasında pozitif yönlü orta düzey ilişki saptanmıştır. İş ve aile yükü, iş-aile ve aile-iş çatışmalarının anlamlı bir yordayıcısıdır.
Alternatif Dilde Özet: Academic staff working at universities have to carry out scientific researches as well as having the teaching load. Meanwhile their families’ expectations cause them to have conflicts with their work and families. The aim of this research is to determine the relationship between work and family burdens according to the perceptions of academics and the conflicts they have experienced between their work and their families. The data of the study were collected via an online questionnaire with the participation of academicians from Pamukkale University and Usak University. According to the results of the research, the academicians have a moderate level of work and family load, and at the same time they have a moderate level of work-family and family-work conflict. According to the results of the correlation and regression analyzes performed, a positive moderate relation was found between workload and work-family conflict. Work and family load is a significant predictor of work-family and family-work conflicts.

PDF Formatında İndir

Download PDF