image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2011/1
Sayı: 3
Makale Başlık: Türkiye'de Yükseköğretimde Hemşirelik Eğitimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Nursing Education in Higher Education in Turkey
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Hemşirelik, insanların sağlığını geliştirmek ve hastalandığında bakımını sağlamak isteği ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde ilk olarak Besim Ömer Paşa, İstanbul'da tanınmış ailelerinin kızlarını, “Gönüllü Hastabakıcılık Kursu”na çağırmıştır. İlk hemşirelik okulu 1925 yılında Kızılay Derneğine bağlı olarak kuruldu. 1960 yılında Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liselerini açmaya başlamıştır. Yükseköğretimde hemşirelik eğitiminin başlaması bir ihtiyaçtan kaynaklanmamış, uluslararası kuruluşların etkisi ile olmuştur. Yükseköğretimde hemşirelik eğitimi ilk olarak 1955 yılında Ege Üniversitesi'nde başlamıştır. 2011 yılında 8'i Hemşirelik Yüksekokulu, 63'ü Sağlık Yüksekokulu, 3'ü Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 21'si Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve 1'i Hemşirelik Fakültesi olmak üzere toplam 96 birimde “Hemşirelik Lisans Programı” yer almıştır. Hemşirelik lisans programlarında eğitim süresi en az dört yıl ve 4600 saat teorik ve pratik eğitimi kapsar. Hemşirelik yüksek lisans eğitimi, 1968 yılında, doktora eğitimi ise 1972 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde başlamıştır. Yüksek lisans programları, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilmektedir. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Hemşirelikte yüksek lisans programlarının çoğunluğu tezli yüksek lisans programlarıdır. Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Ülkemizde yükseköğretimde hemşirelik eğitimi 1955 yılından beri önemli bir mesafe kaydetmiştir. Türkiye üniversite düzeyinde temel hemşirelik eğitimi verilen beş Avrupa ülkesinden biridir. Bu makalede Türkiye'de yükseköğretimde hemşirelik eğitiminin tarihsel gelişimi ve durumu incelenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Nursing emerged with the request of developing and maintaining public health and provide care when they are ill. In our country, firstly, Besim Omer Pasha invited daughters of prominent families in Istanbul to “Voluntary Nursing Course”. The first Nursing School was established under the auspices of Red Crescent Society in 1925. The Ministry of Health begun to establish Vocational Schools of Health in 1960. The beginning of nursing education in higher education was not a result of necessity, rather an influence of international organizations. The first nursing education in Higher Education began at the University of the Aegean in 1955. By 2011, “Nursing Undergraduate Programs” have taken place in a total of 96 units including School of Nursing (8), School of Health (63), School of Health Sciences (3), Nursing Department in Faculty of Health Sciences (21), and Faculty of Nursing (1). Undergraduate programs in nursing cover at least a four-year period and include 4600 hours of theoretical and practical education. Master's degree and PhD programs in nursing began, respectively, in 1968 and in 1972 at the University of Hacettepe. Master's degree programs have thesis and non-thesis programs. Master's degree programs with thesis should be completed within four semesters. Time to complete non-thesis programs is six semesters at most. The majority of Master's degree programs in nursing have thesis programs. PhD programs for students with Master's degree consist of at least seven courses (not less than 21 credits), a qualifying examination, thesis proposal and thesis. Nursing education in Higher Education in our country has made considerable progress since 1955. Turkey is one of the five European countries providing basic nursing education at university level. This article discusses the historic development and current status of nursing education in Higher Education in Turkey.

PDF Formatında İndir

Download PDF