image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin 3+1 Eğitim Modelinden Tatmin Derecelerinin Belirlenmesi: Banaz Meslek Yüksekokulu Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determination of the Satisfaction of Vocational School Students from the 3+1 Training Model: Banaz Vocational School Case
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, “İşletme Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri, Mobilya ve Dekorasyon” programlarında uygulanmaya başlayan 3+1 Eğitim Modeli kapsamında mesleki uygulamayı tamamlayan öğrencilerin modelden tatmin derecelerini ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı bir çalışma olarak yapılmıştır. Araştırmanın evreni, T. C. Uşak Üniversitesi, Banaz Meslek Yüksekokulu’nda 3+1 Eğitim Modeli kapsamında mesleki uygulama dersini almaya hak kazanmış ve mesleki uygulama sürecini tamamlamış 59 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma evrenini oluşturan bütün öğrencilerin ulaşılabilir olması nedeniyle ayrıca bir örnekleme stratejisi uygulanmamış ve 59 öğrenciden de dönüt alınmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Anket çalışması sonucunda örneklem kapsamındaki öğrencilerin 3+1 Eğitim Modelinin mesleki uygulama derslerinden olan beklentilerini önemli derecede karşıladığı ve mesleki anlamda tatmin sağladıkları tespit edilmiştir. Mesleki uygulamasını başarıyla tamamlayan öğrencilerin eğitim aldıkları sektörü tanıdıkları, çalışma hayatını tecrübe ederek iletişim yeteneklerini artırdıkları görülmüştür. Bu bağlamda da mezuniyet sonrasında iş edinme kaygılarının 3+1 Eğitim Modelinin mesleki uygulamayı yaptıkları yarıyıldan sonra azaldığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: This study was planned as a descriptive study to determine the satisfaction of the students who completed vocational training within the context of 3+1 Training Models which have been started to be implemented in ‘Business Administration, Tourism and Hotel abl, Chemistry and Chemical Processing Technologies, Furniture and Decoration’ programs. The population of the study was 59 students who have completed the vocational training course within the scope of 3+1 Training Models in Banaz Vocational School. Out of 59 students, 59 of them participated in the study. Collected data was analyzed with SPSS, which is statistical analysis software. As a result of the study, it was determined that the students in the sample were significantly satisfied with the expectations of the vocational training courses of the 3+1 Training Model and satisfied in the professional sense. It was observed that the students who have successfully completed their vocational training know the sector they are studying and enhance their communication skills by experiencing the working life. In this context, it was determined that students are less concerned about getting a job after graduation after completing the professional practice within the scope of 3+1 Training Model.

PDF Formatında İndir

Download PDF