image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 2
Makale Başlık: Yükseköğretim Kurumlarında Dengeli Ölçüm Kartı Geliştirilmesi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Development of Balanced Scorecard in Higher Education Institutions: Example of Çanakkale Vocational School of Social Sciences
Makale Eklenme Tarihi: 19.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Dünyadaki hızlı değişime uyum sağlamak zorunda olan yükseköğretim kurumları, kendilerini sürekli geliştirme ve iyileştirme sürecinde, performanslarını ölçmeli ve bir sisteme bağlamalıdırlar. Dengeli Ölçüm Kartı, kurumlara performanslarını pek çok farklı açıdan değerlendirme fırsatı sunduğundan performans ölçüm sistemleri içinde ön plana çıkmakta ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Çalışmada, yükseköğretim kurumlarında kullanılabilecek bir Dengeli Ölçüm Kartı önerilmiştir. Örnek olay olarak tasarlanmış olan bu çalışma, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilmiştir. Birincil ve ikincil kaynaklardan elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun mevcut durumu ele alınmış, yüksekokulun misyon, vizyon ve SWOT analizi sonuçları dikkate alınarak Dengeli Ölçüm Kartı'nın performans boyutları, hedefleri ve ölçütleri belirlenmiş ve Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda uygulanabilirliği değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Dengeli Ölçüm Kartı'nın üniversitelerin tüm birimlerinde oluşturularak, akademik ve idari birimlerde etkili olarak uygulanabileceği yargısına varılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Higher education institutions which must adopt themselves to the rapid changes in the world should measure their performance and connect it to a system in the process of continuous development and improvement. Balanced Scorecard which offers an opportunity to the institutions to evaluate their performance from so many different aspects comes to the fore in performance measurement systems and is widely used. In this study, a Balanced Scorecard which can be used in higher education institutions has been proposed. This study, designed as a case study, has been carried out at the Çanakkale Vocational School of Social Sciences. The data obtained from the primary and secondary sources has been analyzed via the descriptive analysis. First, the current situation of the college has been discussed, then performance dimensions, objectives and measures of the Balanced Scorecard have been identified considering the mission, the vision and SWOT analysis results of the college and the applicability of the Balanced Scorecard have been evaluated. As a result, it is concluded that Balanced Scorecard can be formed in all units of the universities and applied effectively in academic and administrative units.

PDF Formatında İndir

Download PDF