image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyon Etkinliklerine Katılımlarındaki Sosyolojik Etkenler ve Yapısal Kısıtlamalar
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sociological Factors and Structural Limitations on College Students' Participation in Recreational Activities
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Rekreasyon etkinliklerine katılımın temelinde sosyo-kültürel etkenlerden söz edilmektedir. Bireylerin günümüz karmaşık toplum yapısı içerisinde kurumsal anlamda serbest zamanlarını değerlendirmeleri bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle gençlerin mevcut toplumsal yapıyla bütünleşmeleri için serbest zaman etkinliklerine katılmalarını sağlayacak alanlar yaratılması ve bu etkinliklere katılımların arttırılması için çalışmalar yapılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu araştırma 2012-2013 yılında Adıyaman Üniversitesi'nin farklı fakültelerinde eğitim ve öğretim gören öğrencilerine yapılmıştır. Örneklem, tesadüfi örneklem tekniğine göre, evreni temsil etme düzeyi kıstaslarına uygun olarak belirlenmiştir. 391 anket uygulaması yapılan araştırma açıklayıcı alan araştırmasıdır. Araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin kişilik yapısını etkileyen, sosyalleşme sürecinde etken olan serbest zamanlarını olumlu değerlendirme fırsatlarının yeteri kadar olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca üniversiteden beklentileri ile ilgili çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Socio-cultural factors are said to exist on the basis of the participating in the recreational activities. In today's complex social structure, institutionally, individuals' recreational activities have become a problematic issue. Thus, it is thought to be vital that studies must be done in order to create spaces for recreational activities for the integration of young people with the existing social structure and increase the participation level to these activities. This research was carried out on the students who studied in different faculties of Adiyaman University in 2012-2013. The sample of research was determined according to random sampling technique, compliant with the criteria's of the level of representing the population. The study is a descriptive field research in which 391 questionnaires were conducted. As a result of the research it was determined that the college students' recreation opportunities, which are factors in the process of socializing and effect their personalities, are inadequate. Besides, striking results were gained regarding their expectations from university.

PDF Formatında İndir

Download PDF