image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2013/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Building Congruence Between Internal Quality Assurance and External Quality Assessment: The Algerian Experience
Makale Alternatif Dilde Başlık: İç Kalite Güvencesi ve Dış Kalite Değerlendirmesi Arasındaki Uyumun Sağlanması: Cezayir Deneyimi
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The Algerian higher education system has been undergoing a strong change that can be compared to a revolution to its structures, schemes, procedures ever since 2004: a date that corresponds to the launching of the ‘Licence-Master-Doctorate’ or ‘LMD’ reform. Not least of these procedures is the erection of a Quality system that started in 2010. Yet, one of the difficulties the implementation of the LMD system experienced, was due to the policy of slow and progressive setting up of new LMD learning schemes by universities from 2004 up to 2010 (date of last issued LMD training programs). The fact that universities were not forced to enter the new scheme was somehow detrimental to the overall policy’s coherence and advancement. Indeed, it took time for universities to switch from a dual system of university programs (old and LMD systems offered to freshmen) to a single frame, namely that of the LMD. The concern for Quality was then on the Ministry’s agenda from 2008 first through an international conference on Quality Assurance that was held in Algiers under the aegis of the Ministry of Higher Education and Scientific Research. Part of the ministry’s strategic plan scheduled to go until 2030, is the procedure aiming at a quality system that consists of the following components: the LMD training package, the national qualifications framework, the quality assurance system, the quality assurance frame of reference, the national standards, and the key performance indicators.
Alternatif Dilde Özet: Cezayir yükseköğretim sistemi, -‘Lisans-Master-Doktora’ veya kısaca LMD reformununun başladığı tarihe karşılık gelen- 2004 yılından bu yana yapılanması, düzeni ve prosedürleri bakımından bir devrim ile kıyaslanabilecek güçlü bir değişim geçirmektedir. Bu prosedürlerin hepsi, 2010 yılında başlayan bir kalite sisteminin inşasını oluşturmaktadır. Buna rağmen, LMD sisteminin uygulanmasında yaşanan zorluklardan biri, üniversitelerin yeni LMD öğrenme şemalarını 2004’ten 2010’a (son yayınlanan LMD eğitim programlarının tarihi) kadar yavaş ve aşamalı olarak kurma politikası nedeniyle yaşandı. Üniversitelerin yeni düzene katılmak zorunda tutulmaması, genel politikanın tutarlılığı ve gelişmesi açısından olumsuz oldu. Gerçekten de, ikili bir üniversite programı sisteminden (birinci sınıf öğrencilerine uygulanan eski sistem ve LMD sistemi) tek bir çerçeveye -yani LMD’ye- geçiş üniversiteler açısından zaman alıcı oldu. Kaliteye olan ilgi, daha sonra ilk olarak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı himayesi altında Cezayir’de düzenlenen Kalite Güvencesi konulu uluslararası bir konferans aracılığıyla 2008’den itibaren Bakanlığın gündeminde oldu. Bakanlığın 2030 yılına kadar olan stratejik planının bir parçası, şu bileşenlerden oluşan bir kalite sistemini hedef almaktadır: LMD eğitim paketi, ulusal yeterlilikler çerçevesi, kalite güvence sistemi, referans kalite güvence çerçevesi, ulusal standartlar ve temel performans göstergeleri.

PDF Formatında İndir

Download PDF