image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Matematik ile İlgili Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Validity and Reliability Study of a Scale of Mathematical Considerations
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin matematik ile ilgili düşüncelerini belirlemeye yönelik bir ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen ölçeğin sınanması amacıyla da cinsiyet ve sınıf seviyesi değişkenlerine göre bir değerlendirme yapılmıştır. Bu amaçla çalışma, tarama modelinde tasarlanmıştır. Çalışma grubu, uygun örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışma 659 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısının ortaya konulması için açımlayıcı faktör analizi, elde edilen yapının sınanması için de doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Madde analizleri yapılmış, ardından ölçeğin güvenirliğinin ortaya konulması için de Cronbach alfa hesaplamaları gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi neticesinde ölçeğin iki faktörden meydana geldiği belirlenmiştir. Bu faktörler olumlu düşünceler ve olumsuz düşünceler şeklinde adlandırılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ise geliştirilen ölçeğin mükemmel derecede uyum sergilediği ortaya konulmuştur. Madde analizi sonuçları, ölçekteki maddelerin yüksek geçerliğe sahip ve yeterince ayırt edici maddeler olduklarını göstermiştir. Güvenirlik analizleri neticesinde hem ölçeğin, hem de alt faktörlerinin yeterince güvenilir oldukları belirlenmiştir. Çalışma sonucunda geliştirilen ölçeğin, ortaokul öğrencilerinin matematik ile ilgili düşüncelerinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucu elde edilmiştir. Ek olarak cinsiyet değişkeninin matematik ile ilgili düşüncelerde düşük bir etkiye sahip, sınıf seviyesi değişkeninin ise yüksek bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study, it was aimed to develop a scale in order to investigate middle school students’ considerations about mathematics. An evaluation was executed in terms of gender and grade levels in order to verify the scale. For this purpose, a screening model was used as a research model. A convenient sampling method was selected to determine a study group. In this context, the study was conducted with 659 middle school students. In order to identify the factor structure of the scale, exploratory factor analysis was executed and to verify this structure confirmatory factor analysis was also calculated. Furthermore, item analyses were performed. In order to determine the reliability of the scale, Cronbach alpha was also calculated. As a result of the exploratory factor analysis, it was seen that the scale had two sub-factors. These factors were named as positive considerations and negative considerations. It was shown that the developed scale showed a perfect fit according to the confirmatory factor analysis’ results. The item analyses’ results showed that the items on the scale had high-level validity and were sufficiently distinguishable. According to the reliability analyses, it was revealed that both the whole scale and its sub-factors were found sufficiently reliable. In conclusion, it was concluded that the scale was a valid and reliable instrument that could be used to determine middle school students’ thoughts toward mathematics. In addition to this, it was found that even though gender had low effect on mathematical considerations, grade level had a high effect on them.

PDF Formatında İndir

Download PDF