image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 3
Makale Başlık: Mapping out Teacher Educators’ Conceptions of Teaching: Composing Phenomenographic Argument
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretmen Eğitimcilerinin Öğretme Kavramlarının Haritalandırılması: Fenomenografik Argüman Oluşturmak
Makale Eklenme Tarihi: 24.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study aims to describe the concepts of teacher educators about teaching. The research design of this study is phenomenography. The participants were 37 teacher educators. The concepts of teacher educators regarding the teaching phenomenon were grouped under five categories. These are “teaching is the transfer of knowledge”, “teaching as the arbitrary elimination of the teacher or learner from the system”, “teaching is to criticize and evaluate the arguments of others”, “teaching as collective research process” and “teaching as creating pedagogical content knowledge”. The most important point in this context is the level of awareness of teacher educators about teaching concepts. In this sense, the most concrete suggestion is that teacher educators should expand their teaching concepts by being included in professional development programs.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışma öğretmen eğitimcilerinin öğretime yönelik kavramlarını betimlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmanın araştırma deseni fenomenografidir. Katılımcılar 37 öğretmen eğitimcisidir. Öğretmen eğitimcilerinin öğretim olgusuna yönelik kavramları beş kategori altında toplanmıştır. Bunlar şu şekildedir: “öğretim bilginin transferidir”, “öğretmenin ya da öğrenenin sistemden keyfi olarak elemine edilmesi olarak öğretim”, “öğretim diğerlerinin argümanlarını eleştirmek ve değerlendirmektir”, “öğretim kolektif bir araştırma sürecidir”, “öğretim bir pedagojik alan bilgisi yaratma sürecidir”. Bu bağlamda öne çıkan en önemli nokta öğretmen eğitimcilerinin öğretim kavramlarına yönelik farkındalıklarının ne düzeyde olduğudur. Bu anlamda en somut öneri öğretmen eğitimcilerinin profesyonel mesleki gelişim programlarına dahil olarak öğretim kavramlarını genişletmeleridir.

PDF Formatında İndir

Download PDF