image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2020/10
Sayı: 1
Makale Başlık: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Sınav Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigating Exam Anxiety Levels of Physical Therapy and Rehabilitation Students
Makale Eklenme Tarihi: 25.4.2020
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Çalışmamız Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin sınav kaygı düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki çalışmanın örneklemini Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenim gören toplam 615 öğrenci oluşturmuştur. Veriler demografik bilgi formu ve Revize Edilmiş Sınav Kaygı Ölçeği ile toplanmıştır. Envanter total puanı ve dört alt başlığı (Endişe, gerginlik, ilgisiz düşünce, bedensel tepki) ile incelenmiştir. Çalışmamıza katılan öğrencilerin 318’i (%51.7) kadın, 297’si (%48.3) erkek ve yaş ortalamaları 21.93±1.66 (min-maks:18-32) yıldır. Öğrencilerin 303’ü teorik sınav, 312’si pratik sınav öncesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların 244’ü (%39.6) 2. sınıf, 205’i (%33.3) 3. sınıf ve 166’sı (%26.9) 4. sınıftır. En fazla 3. sınıf öğrencilerinin sınav kaygısı yaşadığı tespit edilirken (p=0.002), ilgisiz düşünce alt başlığı dışında diğer parametrelerde sınıflar arası anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.05). Sınav kaygısının pratik sınav sırasında daha fazla yaşandığı tespit edilmiştir (p=0.001). Endişe, gerginlik ve bedensel tepkinin de pratik sınav öncesi daha yüksek olduğu bulundu (p=0.001). Sınav kaygısı akademik başarıyı olumsuz yönde etkileyen, bilişsel ve fizyolojik etkileri olan ve bireyin çalışma kalitesini azaltan bir durumdur. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencilerinin pratik sınavlar sırasında ve mesleki uygulama derslerinin yoğun verildiği 3. sınıfta sınav kaygıları artmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerin belirli sınıflarda ve sınav türlerinde yaşadıkları yüksek sınav kaygısının nedenlerinin araştırılması ve bu kaygıyı azaltmak için çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the exam anxiety level of the students at Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation. The sample of the descriptive study was 615 students attending Pamukkale University School of Physical Therapy and Rehabilitation. The data were collected by demographic information form and Revised Test Anxiety Scale. Total score and four subheadings (Anxiety, tension, irrelevant thought, physical response) were examined. Of 615 student in the study 318 (51.7%) were female, 297 (48.3%) were male and mean age was 21.93±1.66 (min-max: 18-32) years. The 303 students were assessed before the theoretical exam and 312 students were assessed before the practical exam. The 244 (39.6%) of the participants were 2nd grade, 205 (33.3%) were 3rd grade and 166 (26.9%) were 4th grade. Significant differences were found except for the irrelevant thought subheading (p<0.05), the 3rd grade students had higher anxiety scores (p= 0.002). The exam anxiety was experienced more during the practical exam (p= 0.001). Anxiety, tension and physical response were also found to be higher before the practical exam (p = 0.001). Exam anxiety of the students of Physical Therapy and Rehabilitation students increases at the 3rd class and during practical exams. For this reason, we think that the reasons for the high test anxiety that students have experienced in certain classes and exam types should be investigated and studies should be done to reduce this anxiety.

PDF Formatında İndir

Download PDF