image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: 4+4+4 Eğitim Sistemi ile Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ortaya Çıkan Kaotik Durumlar Hakkında Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Views of the Social Studies Teachers About Chaotic Situations that Arise in Social Studies Education in 4+4+4 Educational System
Makale Eklenme Tarihi: 17.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Kamuoyu tarafından 4+4+4 olarak adlandırılan, Türkiye’de zorunlu eğitimi kademeli bir şekilde 12 yıla çıkartan, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun 11 Nisan 2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 4+4+4 Eğitim sisteminde sosyal bilgiler dersi; 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda branş dersi olarak uygulanmaya devam edilmiştir. Programda gerçekleştirilen değişiklikler ve yenilikler okullarda, idarecilerde, öğretmenlerde ve öğrenciler üzerinde farklı etkiler oluşturmuştur. Yapılan bu araştırmada; 4+4+4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler dersinde yaşanan yenilik ve değişimlerin neden olduğu kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler dersi öğretmenlerinin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımı ile yapılmış bir özel durum çalışmasıdır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenler; 4+4+4 eğitim sistemi uygulamasını olumlu ve olumsuz yönleri ile değerlendirmişlerdir. Sistemi olumsuz bulan öğretmenlerin; öğrenci yaşı, fiziki ortam, uygulama-yönlendirme, okula uyum, sistemin sürekliliği ve yönetimsel problemler konusunda kaotik durumlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir. Sosyal bilgiler eğitiminde ise öğretmenlerin, programda eksiklikler olması, ders saatinin az olmasından dolayı programın yetiştirilememesi, ortaokula 5. sınıfta başlayan öğrencilerin uyum sorunu yaşaması ve öğrencilerin bilişsel duyuşsal gelişim açısından hazır bulunuşluklarının yeterli olmamasından dolayı kaotik durumla karşılaştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin ise fiziki ortamlarının değişmesi, arkadaşlarından ayrılmaları ve sınıf öğretmenlerinden ayrılarak branş öğretmenine adapte olamamalarından okul içerisinde kaotik olayların yaşanmasına neden oldukları belirlenmiştir. Bu sonuçlar öğretmenleri kaotik ve karmaşık durumlarla karşı karşıya getirmiş, öğretmenlerin gelecek hakkında öngörememezlik yaşamalarına neden olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Named as 4+4+4 by the public, the law which extends the compulsory education in Turkey to 12 years stage by stage and which demands some amendments in Elementary Education Law Number 6287 and some other laws came into force by being published in the Official Gazette with number 28261 on 11th April, 2012. Social Studies was continued to be implemented in the 5, 6, 7 and 8th grades as a major area course in the 4+4+4 education system. The changes and innovations that are performed in the program have created different effects on the administrators, the teachers and the students at the schools. In this research, it was aimed to determine the opinions of the social studies teachers about the chaotic situations caused by innovations and changes experienced in social studies. The Research is a special case study conducted with the qualitative research approach. As a result, teachers who participated in the survey evaluated the positive and negative aspects of the 4+4+4 education system application. It is determined that the teachers who find the system negative had chaotic situations about student’s age, physical environment, application-guidance, harmony wih school, continuity of the system öngörülemeand administration problems. It is concluded that in social studies teaching, teachers had chaotic situations because of deficiency of the program, inadequate time of lessons causing not to catch up with the scheduled time, harmony problems of the students who begin the secondary school just after the fourth grade and students’ insufficiency in cognitive and sensual developmental levels of readiness. It is determined that students had chaotic problems caused by the change of their physical environment, leaving their friends and leaving their class teacher while trying to adapt to their new branch teacher. It is determined that these results made the teachers face chaotic and complex situations and caused them not to be able to foresee the future.

PDF Formatında İndir

Download PDF