image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2019/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Mükemmeliyetçilik ve Umutsuzluğun Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Perfectionism and the Role of Hopelessness on Procrastination Behavior: A Research on University Students
Makale Eklenme Tarihi: 23.1.2020
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Üniversite öğrencilerinin üniversite eğitimi süresince çoğunlukla yapması gereken akademik görevlerini ertelediği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin ödev yapma, proje yazma, derslere devam etme, sınavlara hazırlanma gibi durumlarına yönelik belirledikleri yüksek beklentiler, hata yapma endişeleri, ailesel beklentiler, aileden aldıkları eleştiri, yaptıklarından emin olamama ve düzenli olmaya yönelik düşünceleri veya geleceğe yönelik düşüncelerinde meydana gelen umutsuzluk onların akademik erteleme davranışını göstermesinde etkili olabilir. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçilik ile umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolünü araştırmaktır. Çalışma ilişkisel desene uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 akademik yılı güz döneminde Bayburt Üniversitesi’nde öğrenimlerine devam eden yaşları 18 ile 27 arasında değişen (x=19.96, Ss=1.50), 278 kadın (%57.4) ve 206 erkek (%42.6) toplam 484 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Akademik Erteleme Ölçeği ve Beck Umutsuzluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Pearson korelasyon katsayısı tekniğinden ve çoklu doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonrasında; akademik erteleme ile; umutsuzluk (r=.24, p<.001), aile eleştirelliği (r=.20, p<.001) ve yaptığından emin olamama (r=.12, p<.01) arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler gözlenirken, kişisel standartlar (r=-.15, p<.01) ve düzen (r=-.40, p<.001) ile negatif yönde anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte elde edilen bulgular; aile eleştiriselliği (β=.12, p<.05), yaptığından emin olamama (β=.14, p<.05), kişisel standartlar (β=-.13, p<.05), düzen (β=-.34, p<.05) ve umutsuzluğun (β=.10, p<.05) akademik erteleme üzerindeki değişimin %22’sini açıkladığını göstermiştir (F(7,476) =18.95), p<.001). Çalışmanın sonuçları çok boyutlu mükemmeliyetçilik boyutlarının ve umutsuzluğun akademik erteleme ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: It appears that university students mostly procrastinate their academic tasks during their education. The high expectations that university students set for their homework, writing projects, attendance to classes, preparing for exams, etc., their worrying about making mistakes, familial expectations, criticism from their family, not being sure about what they did and their thoughts for regularity or hopelessness taking place in their future thoughts may have an effect on exhibiting procrastination behaviors. Accordingly, the aim of this study was to investigate the role of perfectionism and hopelessness on academic procrastination behaviors of university students. The study had a relational design. The sample of the study consisted of 484 university students studying at Bayburt University during the fall semester of the 2016-2017 academic year. Students’ ages ranged from 18 to 27 (M=19.96, SD=1.50), 278 of (57.4%) of the participants were female, and 206 (42.6%) were male. In order to collect data, Personal Information Form, Frost Multidimensional Perfectionism Scale, Academic Procrastination Scale, and Beck Hopelessness Scale were used. In analyzing data, Pearson’s correlation analysis and multiple linear regression analysis were used. According to the results of the current study, there was a significant positive relationship between procrastination and hopelessness (r=.24, p<.001), procrastination and family criticism (r = .20, p <.001), and procrastination and doubts about actions (r = .12, p <.01), while there was a significant negative relationship between procrastination and personal standards (r=-.15, p<.01) and between procrastination and regularity (r=-.40, p<.001). In addition, the results showed that family criticism (β=.12, p<.05), doubts about actions (β = .14, p <.05), personal standards (β=-.13, p<.05), regularity (β=-.34, p<.05), and hopelessness (β=.10, p<.05) explained 22%of the variance in academic procrastination (F(7,476) =18.95, p<.001). The results of the study showed that the dimensions of the multidimensional perfectionism and hopelessness are related to academic procrastination.

PDF Formatında İndir

Download PDF