image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2018/8
Sayı: 1
Makale Başlık: Yükseköğretimde Akademik Dürüstlüğe İlişkin Öğrenci Görüşleri, Deneyimleri ve Önerileri: Bir Olgu Bilim Araştırması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Students’ Views, Experiences and Suggestions with Respect to Academic Honesty in Higher Education: A Phenomenological Study
Makale Eklenme Tarihi: 22.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akademik dürüstlükle ilgili görüşlerini ve deneyimlerini incelemektir. Çalışmanın amacına ulaşmak için, nitel araştırma desenlerinden birisi olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini, maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemiyle çalışmaya dâhil edilen Ankara’daki bir yükseköğretim kurumunun farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 18 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmacılar, öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirmek için yarı-yapılandırılmış görüşme formu hazırlamışlardır. Veri toplama öncesinde, üniversiteden gerekli etik kurul izini alınmıştır. Görüşme formunun geçerliğini ve anlaşılırlığını kontrol etmek amacıyla bilişsel mülakatlar yapılmış ve uzman görüşleri alınmıştır. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin çoğunluğunun akademik dürüstlük konusunda özel olarak ve yeteri kadar bilgilendirilmediklerini, konuyla ilgili olarak ayrıca bir eğitim almadıklarını ancak yine de akademik dürüstlüğün genel olarak kapsamını bildiklerini göstermektedir. Öğrencilerin bir kısmı çevrelerinde tanık oldukları akademik dürüstlüğe aykırı davranışlardan bazılarını kopya çekme, başkalarının çalışmalarını referans göstermeden kullanma, daha önce yapılmış bir çalışmayı/sunumu yeniden ödev olarak teslim etme ya da sunma, İnternet kaynaklarından referans göstermeden kopyalama olarak belirtmişlerdir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranışların temel sebepleri arasında daha yüksek not alma isteği, sınavlara çalışmak ve ödevleri tamamlamak için verilen sürenin yeterli olmaması gösterilmiştir. Ayrıca öğrencilerin akademik dürüstlüğe aykırı bir davranışa genel olarak herhangi bir tepki vermedikleri bulunmuştur. Son olarak, öğrenciler akademik dürüstlükle ilgili öğretim üyeleri ve fakülte yönetimi tarafından sağlanacak daha fazla bilgiye ve eğitime ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the study was to examine the views and experiences of university students on academic honesty. To this end, a phenomenological design, as a type of qualitative research, was used. The sample was selected through the method of maximum variation qualitative sampling and included 18 undergraduate students from different faculties at a state university in Ankara. The researchers prepared a semi-structured interview form and conducted interviews with students. Before the data collection process, the approval of the ethics committee was obtained; cognitive interviews were held; and expert opinions were gathered through cognitive interviewing to check the validity and clarity of the interview form. The qualitative data obtained from the interviews were analyzed using descriptive analysis. The findings suggested that most of the students were not adequately and specifically informed about academic honesty and they did not have any specific training on it. However, they knew the general content of academic honesty. The students listed the academic dishonesty behaviors that they mostly observed as cheating, using others’ academic work without citing, resubmitting an academic work/ presentation they did earlier and copying from the Internet sources without citing. Moreover, the main reasons of academic dishonesty were reported as the desire to get higher grades and the inadequacy of the time given for studying for exams and for completing assignments. It was also revealed that the students were generally unresponsive to academic dishonesty behaviors. Lastly, the students indicated their need for more information and training on academic honesty to be provided by the faculty members and administrators.

PDF Formatında İndir

Download PDF