image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Bir Etki Aracı Olarak Türk Yükseköğretiminin ‘Yumuşak Güç' Bağlamında İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Turkish Higher Education as a Means of Influence in Relation to ‘Soft Power'
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Sanayi Devrimi ve Soğuk Savaş sonrası düzenin uluslararası diplomasiyi yeni arayışlara yönlendirmesiyle ortaya çıkan yumuşak gücün potansiyelinin zaman içerisinde farkına varılması, devletleri dış politikaları bağlamında çeşitli yol ve yöntemlere başvurmaya sevk etmiştir. Genel olarak ‘zor kullanmadan ikna yoluyla başkalarına istediğini yaptırma kabiliyeti (Nye, 1990)' olarak ifade edilen ‘yumuşak güç'ten Türkiye de hem iktisadi işbirlikleri, hem yapıcı dış politika uygulamaları hem de ulusal kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla uluslararası sistemdeki görünümü ve algılanışı bağlamında yararlanmaktadır. Uluslararası bir karakteristiğe sahip olan yükseköğretim de uluslararası öğrenciler ve akademisyenler aracılığıyla bir yumuşak güç unsuru olarak değerlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışma kapsamında güç ve yumuşak güç kavramı incelenmiş ve yumuşak gücün Türkiye'nin dış politikasındaki ve Türk yükseköğretimindeki rolü ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçları, yükseköğretimde uluslararasılaşmaya dönük stratejiler yetersiz olsa da akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin belli bir düzeyde farkındalığa sahip olduğunu göstermiştir. Sonuçlar, ilgili alanyazın ve Türk yükseköğretiminin yönetsel ve işlevsel özellikleri bağlamında yorumlanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: With the realization of soft power's potential in time which was emerged by the canalization of international diplomacy conjuncture directing to new quests after the industrial revolution and cold war, states have been led to apply various ways and methods regarding their foreign policies. Turkey also utilizes soft power, defined generally as the ability to shape the preferences of others through appeal rather than coerce, both through financial co-operations, constructive applications in international policy and through national institutions, foundations and Non-Governmental Organizations for its appearance and perception in international system. Higher education, which has an international characteristic, may also be assessed as a soft power element through international students and academics. Accordingly, in the current study, power and soft power terms were investigated, and the role of soft power in Turkey's foreign policy and Turkish higher education was examined. The findings of the study showed that the strategies toward internationalism in higher education are not sufficient, academics and university students have a certain level of awareness on the issue though. The results were interpreted within the scope of the literature, and managerial and functional characteristics of Turkish higher education as well.

PDF Formatında İndir

Download PDF