image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 1
Makale Başlık: Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Engelli Öğrenci Biriminin Yeniden Yapılandırılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Reorganization of Students Disability Support Unit in Bülent Ecevit University
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Üniversiteler, bilimin ve bilginin özgürce üretildiği, özgürce paylaşılabildiği merkezlerdir. Bu merkezlerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinden istifade eden hedef kitlenin içerisinde engellilerin de bulunması muhtemeldir. Engelliler açısından da bilgiye ve eğitim olanaklarına ulaşmada yaşanan ve “bireylerin kişisel özelliklerinden kaynaklanmayan ve hakkaniyetli olmayan farklılıklar” olarak tanımlanan eşitsizliklerin giderilmesi, ülkemiz için de vazgeçilemez bir hedefi niteliğindedir. Kendini gerçekleştirmek insanoğlunun ihtiyaçları içinde en üst basamağı ifade etmektedir. Özellikle 21. yüzyıl toplum düzeninde, hayattan beklentilerini tümden karşılamayı amaç edinmiş engelliler, her yönden desteklenmelidir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizde, yükseköğretime ulaşan ve mezun olan öğrenci sayısında 2000'li yıllarda önemli bir artış olmuştur. 2000 yılında 97 engelli öğrenci üniversitelerimizden mezun olmuşken; bu sayı 2008 yılında 410'a, 2009 yılında 1090'a ulaşmıştır. 2011 yılı itibariyle 3584 engelli öğrenci üniversitelerimizde eğitim öğretimini sürdürmektedir. Engelli bireylerin eğitimleri ile ilgili olarak başlayan yasal değişiklikler sürecindeki en önemli örneklerden biri “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği”dir. Yönetmeliğin amacı, yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için önlemler almaktadır. İlgili mevzuat çerçevesinde üniversitemiz bünyesindeki Özürlü Öğrenci Birimi yeniden yapılandırılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Universities are the centers where science and knowledge can be produced and shared freely. In these centers, it is probable that disabled people can be in the audience and benefit from these training and education activities. Therefore, removing inequalities defined as “inequitable differences of individuals not caused by personal characteristics” and solving problems in accessing information and education is an indispensible target for our country. The highest step among the needs of the human beings is self-perform. Especially, in the social order of 21st century, the disabled people who aim to meet the expectations of life should be supported allover. Turkey has a young and dynamic population; there is a significant increase in the number of the disabled students who reach and graduate from higher education in 2000s. In 2000, 97 disabled students graduated from universities and this number reached 410 in 2008 and 1090 in 2009. Number of disabled students in the Universities of Turkey reached 3584 in 2011. One of the most important examples in the process of legislative changes about the education of disabled people is the “Institutions of Higher Education Disabled People Consultation and Coordination Regulation.” The purpose of the regulation is to take steps in order to ease the education lives of the disabled people in higher education. In the context of applicable law, the unit of disabled students is restructured at Bülent Ecevit University.

PDF Formatında İndir

Download PDF