image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 1
Makale Başlık: Uzaktan Eğitimde E-Değerlendirme Üzerine Öğrenci Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Perception of Students on E-Assessment in Distance Education
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışma, uzaktan eğitim ile öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencilerinin ölçme araç ve yöntemleri, e-değerlendirme ile ilgili görüşlerini almak üzere gerçekleştirilmiştir. Farklı ölçme araç ve yöntemlerinin kullanımına, değerlendirme süreçlerine ilişkin avantaj ve dezavantajlarının ortaya konulmasının hem uzaktan eğitim veren kurumlar hem de öğretim elemanları açısından önemli eksikliklerin giderilmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmada verilerin toplanması amacıyla nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim deseni kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi dikkate alınmıştır. Öğrencilerin uzaktan eğitim ile ders almış ve ölçme ve değerlendirmeye yönelik deneyimlerinin olması örneklem ölçütü olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda, dört öğrenci uzaktan eğitim ile ders verilen programın ikinci yarıyılında, altı öğrenci ise üçüncü yarıyılında olmak üzere toplam 10 öğrenci ile çalışma yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda beş açık uçlu soru yer almıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde ise betimsel analiz kullanılmıştır. Öğrencilerin her hafta verilen ödev-projeler ve çevrimiçi sınavlar en çok tercih ettikleri ölçme araçları iken dijital ortamda gezinti raporları ve akran değerlendirmesi en az tercih ettikleri ölçme araçlarındandır. Öğrencilerin tamamı e-değerlendirmeyi geleneksel değerlendirmeye tercih etmektedir ve mekândan bağımsız olması, fırsat eşitliği sağlaması ve geleneksel değerlendirmeye göre daha kapsamlı olması tercih sebeplerinin ilk sıralarında yer almaktadır. E-değerlendirmede sorumluluk sahibi, motivasyonu yüksek, katılımcı, araştırmacı ve teknoloji kullanım becerisi yüksek öğrencilerin daha başarılı olduğu belirtilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study was carried out to obtain the views of master's degree students studying via distance education about tools and methods of measurement and e-assessment. Exhibiting advantages and disadvantages of the use of different measurement tools and methods and assessment processes are considered to contribute to elimination of significant deficiencies in terms of both distance education institutions and teaching staff. Phenomenology, one of qualitative research designs, was used for data collection. Criterion sampling method, one of the purposive sampling methods, was taken into consideration. Being taken a course via distance education, and having the experience of measurement and evaluation by students was used as the sampling criteria. In this context, the study was conducted with a total of 10 students; four of which in the second semester and six of which in the third semester have taken course via distance education. In data collection, semi-structured interview form was used. There were five open-ended questions in the interview form. Descriptive analysis was used for the analysis of the obtained data. While assignments-projects and weekly online exams as the most preferred measurement tools by the students, navigation in the digital environment, reports and peer-evaluation were the least preferred ones. All of the students prefer e-assessment instead of the traditional evaluation for it is independent from space, providing equality of opportunity, more comprehensive. In e-assessment, it is stated that students who are responsible, highly motivated, contributor, inquisitive, skillful at using high-technology, are more successful.

PDF Formatında İndir

Download PDF