image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2016/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Ethical Principles and Violations in Academy: A Qualitative Study
Makale Alternatif Dilde Başlık: Akademide Etik İlkeler ve İhlaller: Nitel Bir Araştırma
Makale Eklenme Tarihi: 20.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The research was conducted in order to understand views of academics on ethical responsibilities, principles and violations in academia. The research was carried out with 14 academics. Data were collected by using a structured interview form composed of five questions. Content validity, internal validity and external validity were checked for the validity of the research while external and internal reliability was checked to ensure the research reliability. Data were analyzed by using a qualitative method ‘content analysis'. The findings were presented under three sections: (a) ethical principles and violations in scientific research and publications, (b) ethical principles and violations in social relationships, and (c) ethical principles and violations in respect to social responsibility. As a result of the study, it was found that academics were aware of the ethical principles. In addition, given the example that they provided from their surroundings, it was discovered that ethical principles were being violated in scientific research and publication process as well as in social relationships in academia.
Alternatif Dilde Özet: Araştırma akademisyenlerin akademide etik sorumluluklar, ilkeler ve ihlallere ilişkin görüşlerini anlamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma 14 akademisyen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, beş sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın geçerlilik çalışması için kapsam geçerliliğine, iç geçerlik ve dış geçerliliğe bakılmıştır. Araştırmanın güvenilirliğini sağlamak için iç ve dış güvenilirlik kontrolü yapılmıştır. Verilerin analizinde ise nitel bir analiz yöntemi olan ‘içerik analizi' kullanılmıştır. Bulgular araştırma sorularını içeren üç temel başlık altında sunulmuştur: (a) Bilimsel araştırmalarda ve yayınlardaki etik ilke ve ihlaller, (b) sosyal ilişkilerde etik ilke ve ihlaller ve (c) toplumsal sorumluluk açısından etik ilke ve ihlaller. Çalışma sonucunda akademisyenlerin etik ilkelere ilişkin farkındalıklarının olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, çevrelerinden yola çıkarak verdikleri örneklere bakıldığında akademide bilimsel çalışma ve yayın yapma sürecinde ve sosyal ilişkilerde etik ilkelerin ihlal edildiği ortaya çıkmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF