image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Bologna Süreci'nin Avrupa Yükseköğretim Sistemi Üzerine Etkileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Impacts of Bologna Process on European Higher Education Systems
Makale Eklenme Tarihi: 16.1.2020
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Bologna Süreci kapsamında yürütülen çalışmaların Avrupa yükseköğretim sistemi üzerine etkilerini eleştirel bir bakış ile incelemektir. Bu çalışmada, Bologna Süreci kapsamında yürütülen iki döngülü sisteme geçiş, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini yaygınlaştırma, Avrupa Kredi Transfer Sistemi uygulamaları, kalite güvence ve yeterlilikler çerçevesi çalışmalarının Avrupa yükseköğretim sistemlerinde nasıl bir dönüşüme neden olduğu tartışılacaktır. Bologna Süreci, özellikle Türkiye'de, yükseköğretimin kalitesini artıran olumlu bir Süreç olarak ele alınmaktadır. Fakat birçok Avrupa ülkesinde akademisyenler, öğrenciler ve iş dünyası Süreci yoğun bir şekilde eleştirmektedir. Bu çalışma, Bologna Sürecinin kendi hedeflerine ulaşamadığını, dahası bu hedeflere ulaşmak için kullanılan araçların (yeterlilikler, kalite güvencesi ajansları vb) yükseköğretim sistemlerini aşırı bürokratikleştirdiği, tek tipleştirdiği ve hiyerarşikleştirdiğini göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to examine the impact of Bologna Process on European higher education systems. It focuses on the influences of the main components of Bologna Process (i.e., implementing two-cycle system, increasing the student and academic staffs' mobility, European Credit Transfer System, quality assurance and qualification framework) on the transformation of higher education systems. Although Bologna Process is perceived as a move to increase the quality of higher education system in Turkey, there are very serious criticisms from academics, students, and businessmen to the Bologna Process in various European countries. This study claims that the Process did not achieve its goals, more importantly the main instruments of the Process (qualifications, quality assurance agency etc.) brought about hyper-bureaucratization, hierarchization and standardization of European higher education systems.

PDF Formatında İndir

Download PDF