Kuramsal Eğititimbilim

image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Dergi Kayıt Tarihi: 5.04.2011
DergininWebsitesi: www.keg.aku.edu.tr
Dergi Hakkında: Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kuramsal Eğitimbilim dergisi, erişimi ücretsiz hakemli online bir dergidir. Eğitim Bilimleri ve alan eğitiminde yapılan çalışmalara yer verilmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanmaktadır
ISSN: 1308-1659
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Kuramsal EğititimbilimKuramsal Eğititimbilim
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
The Salt (Science-Arts-Language-Technology) Comenius Projec...
Reflections of Mathematics Student Teachers’ Knowledge Rela...
Developing an Attitude Scale for Discussion Ability of Pre-...
A Comparison of Interpersonal Problem Solving and Life Sati...
Refugee Children in the Educational Process: An Social Psyc...
Prevalence of Violence Tendency in Adolescents
School Administrators’ Relationships with Academic Studies ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2008/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Web Sitelerinin Çeşitli Özellikleri Ve Eğitim Kurumları
Başarılı Ve Başarısız Öğrencilerin Kişilik Özellikleri İle ...
Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi
İlköğretimde Araç Gereç Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşl...
İlköğretimde Çoklu Zekâ Kuramına Dayalı Yönlendirme Etkinli...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
"Prens" Sabahattin Bey’in Eğitim Üzerine Düşünceleri
Öğretmen Adaylarının Öğrencilik Anılarının Analizi
Eğitim Programlarının Hedeflerine Ulaşılması Bağlamında Sın...
Sınıf Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Öğr...
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Felsefesiyle İlgili Görüş...
Eleştirel Düşünme Gücü ile Cinsiyet , Yaş ve Sınıf Düzeyi
Okullarda Ruh Sağlığı Hizmetleri
Gazete Haberlerinin Biyoloji Eğitiminde Kullanımı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Çoklu Çözüm İçer...
Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi
Devlet İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Çalışma koşullarına...
Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Geleceğin Öğretmenleri: Met...
Bağlam Temelli Fen Soru Yazımı: Kriterler ve Efsaneler
Kırsal ve Kentsel Kesimdeki Öğrenci Velilerinin Teknoloji v...
Öğretmenlerin Mesleki İyilik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmes...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2009/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Alt ve Üst Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş- Altı Ya...
Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek
Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar
Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri
Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Mater...
Sequential Teaching Methods In Biology And Their Effects In...
Sınıf Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini G...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutuml...
6. Sınıf Öğrencilerinin Denklemler Konusunda Sahip Olduklar...
Yazılı Basına Yansımaları İle Okuldaki Şiddet Olaylarının İ...
Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Oyunlarında Ortaya Çıkan Z...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Dünya Vatandaşlığı Eğitimi İle ...
Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri İle Değişime Açıklı...
Bilgisayar Destekli Öğretimin İlkokuma Yazma Başarısına Etk...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
The Relationship between Pre-Service Primary School Teacher...
The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Cr...
Examining Levels of Mathematics Teaching Anxiety of Pre-ser...
Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communicati...
The Effect of Guide Material Developed Based on Inquiry-Bas...
Development of Self-Efficacy Belief Scale for Planning and ...
Is Metaphysics Hyper-Physics or Over-Physics? Evaluating it...
An Investigation about High School Students’ Mathematics An...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görü...
Türkçe Öğretmenlerinin Pekiştirme ve Değerlendirme Amacıyla...
İlköğretim Altıncı Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına...
Bilgisayar Oyunları, Eğitsel Kullanımları ve Tasarım Yeterl...
Matematik Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime...
Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 Yılı Yönetici Atama ve Y...
İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi-Gözl...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrencilerin Zihinsel Risk Alma B...
Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Fiziksel İstismar Belirti...
Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine Yönelik 4E Modeli Deste...
Birinci Sınıf Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Görüşlerine G...
Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Yazı Farkındalığı ve Yaz...
Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Okul Kavramının Metafo...
Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Ahlaki İkilem Yaklaşımı...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometrik İnşa E...
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ...
Değerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarının Sosyal ve D...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevgisi ve Öğretmenl...
Ders Çalışmaya Yönelik Tutum, Akademik Erteleme ve Araların...
Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin R...
Polis Öğrencilerinin Dersler ve Eğitmenlerden Memnuniyet Dü...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Expanding Communication in the Transition Process: Can Edub...
Matematik Özyeterlik Algısının Matematik Öğretmeye Yönelik ...
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Olimpiyatlarındaki P...
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Teknolojik Pedago...
Öğrencilerin Kimyasal Tepkimelerde Hız Konusundaki Kavramsa...
“Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Karşıla...
Eğitsel Kısa Film ve Videoları Yeniden Düşünmek: Eğitsel Kı...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Okul Öncesi Öğretmen Adayları İle Okul Öncesi Öğretmenlerin...
Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılığı Desteklemede 3D Çizim Yazı...
Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İ...
Öğrenci Hata ve Yanılgılarına İlişkin Öğretmen Görüşleri: D...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet B...
Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilgilerini Günlük Yaşamla İ...
Meslek Lisesi ve Teknik Lise Öğrencilerinin Bilgi Okuryazar...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/9<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/9
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Relationships between Dewey’s Pragmatism and Early Times of...
Prospective Biology, Physics and Chemistry Teachers’ Concep...
Analyzing Errors Reference to Use of Connectives
Effective Teaching and Improving Teacher Quality
The Problems of Advisers in the Subject of School Developme...
The Evaluation of Researches Related to Problem Based Learn...
University Students’ Perceptions about Teaching Ataturk’s P...
Evaluating Views of Teacher Candidates from Intellectual Di...