image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Prospective Biology, Physics and Chemistry Teachers’ Conceptions towards Science-Pseudoscience Distinction
Makale Alternatif Dilde Başlık: Biyoloji, Fizik ve Kimya Öğretmeni Adaylarının Bilim-Sözde Bilim Ayrımı Anlayışları
Makale Eklenme Tarihi: 10.06.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study is to examine the comparison of prospective biology, physics and chemistry teachers’ conceptions towards science-pseudoscience distinction in terms of different variables. For this aim, a scale adopted by Kirman-Çetinkaya, Laçin-Şimşek ve Çalışkan (2013) was applied to totally 289 prospective teachers who attend at biology, physics and chemistry departments of Kazim Karabekir Faculty of Education at Ataturk University. The data were analyzed by SPSS 18.0 program. The findings indicated that prospective teachers had generally scores in average level for statements in scale. The findings also indicated that there was a statistically significant difference in terms of gender, grade and departments.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, biyoloji, fizik ve kimya öğretmeni adaylarının bilim-sözde bilim ayrımına yönelik anlayışlarını farklı değişkenlere göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Bu amaçla hazırlanan Kirman-Çetinkaya, Laçin-Şimşek ve Çalışkan (2013) tarafından Türkçeye uyarlanarak geliştirilen bir ölçek, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi biyoloji, fizik ve kimya eğitimi anabilim dallarında öğrenim gören toplam 289 öğretmen adayına uygulanmıştır. Verilerin SPSS istatistik programıyla yapılan analizleri sonucu elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının bilim-sözde bilim ayrımı ölçeğindeki ifadelere katılımının orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular alt boyutlara göre cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından incelendiğinde ise tüm değişkenler açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF