image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 4
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevgisi ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyonlarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining Preschool Teacher Candidates’ Liking Child and Motivations for Teaching Professions
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk sevgisinin ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının özlük niteliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve öğretmen adaylarının çocuk sevgisinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarını yordayıp yordamadığını incelemektir. Çalışmaya iki üniversitede Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne devam eden 396 öğrenci katılmıştır. Veriler Barnett Çocuk Sevme ve Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Kaynakları ve Sorunları Ölçekleri ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi, pearson korelasyon analizi ve basit regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada, öğrencilerin çocuk sevme puanlarının ve öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonlarının, öğrenme için olumsuz öğrenme faktörleri motivasyonları dışında, yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin çocuk sevme, öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonları cinsiyete, akademik başarıya ve ailenin gelir durumuna göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin çocuk sevme puanları öğrenme motivasyonları puanlarını anlamlı düzeyde yordamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study was to investigate whether liking child of preschool teacher candidates predicts motivations for teaching professions and whether students’ liking child, motivations for teaching professions differ based on qualifications of personnel was investigated. 396 preschool teacher candidates participant attending in two different university . The Barnett Liking Child Scale and Motivation Source and Problems Candidate Teacher Occupation Questionnaire are used as data collecting tool. In this study, independent t-test, one way variance analysis, Pearson Correlation analysis and, basic linear regression analysis were used for analyzing data. In the study, it was determined that liking child and motivations for teaching professions is high of teacher candidates, except negative factors for learning motivation, There is a significant difference between the liking child, motivations for teaching professions of students and their gender, academic achievement, and income level of family. Also, liking child of students significantly predicted motivations for teaching professions

PDF Formatında İndir

Download PDF