image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Dönemindeki Çocukların Yazı Farkındalığı ve Yazmaya Hazırlık Becerilerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Investigation Of Pre-School Children’s Print Awareness And Skills For Writing Preparation
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumuna devam eden (61-72 aylık) çocukların yazı farkındalığı ve yazmaya hazırlık becerilerini incelemektir. Araştırmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2009- 2010 eğitim öğretim yılında, Ankara ilindeki beş merkez ilçede (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle) ilköğretim okullarına bağlı anasınıfına devam eden çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi tabakalama yöntemi ile belirlenmiş 376 çocuktan oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazmaya Hazırlık Becerilerini Değerlendirme Kontrol Listesi ve Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Yazı Farkındalığını Değerlendirme Kontrol Listesi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, çocukların yazmaya hazırlık becerilerinde toplam puan ortalamasının 7.74 olduğu ve bu ortalamanın %70.4’e karşılık geldiği tespit edilmiştir. Çocukların yazı farkındalığı puan ortalamasının ise 6.38 olduğu ve bu ortalamanın %37.5’e karşılık geldiği belirlenmiştir. Çocukların yazı farkındalığı ile yazmaya hazırlık becerileri arasındaki ilişkiyi belirlemek için elde edilen korelasyon katsayısı 0.262’dir. Yazmaya hazırlık becerileri ile yazı farkındalığı arasında düşük düzeyde ancak olumlu yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The goal of the study is to investigate the pre-school children’s print awareness and skills for writing preparation. Descriptive research method was used in the study. The children attending kindergarten classes in the primary schools of five different central districts of Ankara province in 2009-2010 academic year formed the study group of the research. The sampling of the research consists of 376 children who were chosen via stratified sampling method. Control List for the Evaluation of Pre-School Children’s Preparation Skills for Writing and Control List for the Evaluation Pre-School Children’s Print Awareness were used as data collection tools. At the end of the research, it was found that the total grade average of the children in their skills for writing preparation was 7.74 and that number corresponded to 70.4 %. Children’s print awareness grade average was 6.38 and that number corresponded to 37.5 %. The obtained correlation which was calculated to identify the relation between children’s print awareness and their skills for writing preparation was 0.262. It was revealed that there has been a low-level but positive relation between print awareness and skills for writing preparation.

PDF Formatında İndir

Download PDF